बाल शिक्षा बीमा योजना

आफ्नो प्रिय सन्ततिहरूको सुनिश्चित भविष्य तथा उचित शिक्षा दीक्षा र सामाजिक कार्यका लागि आफ्नो र बच्चाको समेत जोखिम बहन हुने बीमा योजना बाल शिक्षा
सावधिक जीवन बीमा योजना हो ।

विशेषताहरुः

विशेषताहरु :
१) प्रवेश उमेर : बच्चा जन्मेदेखि १८ वर्षसम्मका वच्चाले बीमा गर्न पाउने ।
२) प्रस्तावक प्रवेश उमेर : २० वर्ष देखि ६५ वर्ष सम्म
३) बीमाअवधि : ५ वर्षदेखि ३० वर्षसम्म
४) बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर : बीमा अवधि समाप्तिमा बच्चाको उमेर ३० बर्ष र प्रस्तावकको ७० वर्ष ननाघ्ने गरी
५) बीमाशुल्क भुक्तानि तरिका : वार्षिक, अर्ध वार्षिक, त्रैमासिक र मासिक
६) न्यूनतम बीमाङ्क रकम : रू ५,०००/-(पाँच हजार मात्र)
७) अधिकतम बीमाङ्क रकम : प्रस्तावकको लागि रू १,००,००,०००/-(एक करोड) र बच्चाको लागि प्रस्तावकको बीमाङ्क बराबर अधिकतम रु. २५ लाख सम्म मात्र ।
८) जोखिम बहन शुल्क : बच्चाको बीमाङ्कमा रू. १ प्रतिहजार
९) यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरु : बढी बीमाङ्क को लागि बीमा शुल्कमा छुट
                     ५,०१,००० देखि १०,००,०००             १%
                     १०,००,००० देखि माथि                    २%
बीमा शुल्क तिर्ने तरिका अनुसार छुट वा थप शुल्क
                    वार्षिक                          छैन
                    अर्ध-वार्षिक                   १% थप
                    त्रैमासिक                       २% थप
                    मासिक                         ३% थप
समर्पण सुविधा : 
बीमालेख प्रारम्भ मिति (Date of Commencement) बाट दुई वर्ष पूरा भई वार्षक ३ किस्ता बीमाशुल्क समेत प्राप्त भएको अवस्थामा मात्र समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । समर्पण मूल्य प्राप्त भएको बीमामा ऋण प्राप्त हुनेछ ।
१०) बीमाङ्क रकम भुक्तानि पाउने अवस्था :
           (१) बीमा अवधि समाप्ति सम्म प्रस्तावक जीवित भएमा प्रस्तावकको बीमाङ्क र आर्जित बोनस रकम बीमा अवधि समाप्तिमा प्रस्तावकलाई एकमुष्ठ भुक्तानी                            दिइनेछ ।
           (२) बीमा अवधि भित्र प्रस्तावक (बीमित) को मृत्यु भएमा —
                         (क) उक्त अवधि सम्मको आर्जित बोनस रकम भुक्तानी हुने र त्यस पछि भुक्तान गर्नुपर्ने बीमाशुल्क छुट हुने, ।
                         (ख) प्रस्तावकको मृत्यु पश्चात बीमा अवधि समाप्तीसम्म प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा प्रस्तावकको बीमाङ्कको १०% बराबरको रकम वीमित (केटाकेटी) लाई 
                                प्रदान गरिन्छ । बीमा अवधि समाप्तीमा वार्षिक १०% का दरले भुक्तानी दिइन्छ । यसरी बीमा अवधि समाप्तीसम्म बीमाङ्क रकमको १०% का
                                दरले भुक्तान गर्दा बीमाङ्क रकम भन्दा कम हुन गएमा वांकी रहेको रकम समेत बीमा अवधिको अन्त्यमा भुक्तान गरिन्छ ।
                         (ग) जोखिम प्रारम्भ भए पश्चात बच्चाको मृत्यु भएमा वच्चाको बीमाङ्क बराबर रकम इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी हुने तथा बीमा चालु रहिरहने                                        (प्रस्तावकले नियमित बीमाशुल्क भुक्तान गर्नुृ पर्ने र बीमा अवधि समाप्ति मा प्रस्तावकलाई प्रस्तावकको बीमाङ्क र आर्जित बोनस रकम भुक्तानी                                    दिइनेछ ।
          (३) प्रस्तावकको मृत्यु भई वा नभई बीमा अवधि समाप्तिमा बच्चा जिवितै रहेमा वच्चाको बीमाङ्क बापतको कुनै रकम उपलब्ध नहुने ।
११. जोखिम प्रारम्भ :
यो बाल शिक्षा योजनामा प्रतिहजार बीमाङ्कमा रु. १/— (एक) अतिरिक्त बीमा शुल्क तिरेकोले बीमा प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्ष पछि वा बच्चाको उमेर ५ (पाँच) वर्ष
पूरा भए पछि को बीमालेखको वार्षिकोत्सव (जुन अगाडी आउँछ) देखि जोखिम बहन हुन्छ ।
थप विशेषताहरु :
१. एकै बीमालेखमा बच्चा तथा प्रस्तावक (बाबु वा आमा) दुई जनाको जीवन बीमा हुने ।
२. बीमा समाप्तीमा प्राप्त रकम आफ्नो छोरा छोरीको उच्च शिक्षा तथा सामाजिक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने ।
३. बीमा अवधिमा प्रस्तावक (बुबा वा आमा) कदंकदाचित मृत्यु भएमा छोरा छोरीको शिक्षाको लागि वार्षिक रकम प्राप्त हुने हुँदा बच्चाको पालन तथा शिक्षाको सुनिश्चितता हुने ।
४. बीमा चालु भएको एक वर्ष पश्चात ऋण सुविधा उपलब्ध हुने हुँदा सदैव तरलताको सुविधा हुने ।

केटाकेटी बीमाशूल्क तालिका

बीमा शुल्क गणना-(Code No-53)

+ => बीमा परिचय

बाल शिक्षा बीमा योजना

आफ्नो प्रिय सन्ततिहरूको सुनिश्चित भविष्य तथा उचित शिक्षा दीक्षा र सामाजिक कार्यका लागि आफ्नो र बच्चाको समेत जोखिम बहन हुने बीमा योजना बाल शिक्षा
सावधिक जीवन बीमा योजना हो ।
+ => विशेषताहरु

विशेषताहरुः

विशेषताहरु :
१) प्रवेश उमेर : बच्चा जन्मेदेखि १८ वर्षसम्मका वच्चाले बीमा गर्न पाउने ।
२) प्रस्तावक प्रवेश उमेर : २० वर्ष देखि ६५ वर्ष सम्म
३) बीमाअवधि : ५ वर्षदेखि ३० वर्षसम्म
४) बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर : बीमा अवधि समाप्तिमा बच्चाको उमेर ३० बर्ष र प्रस्तावकको ७० वर्ष ननाघ्ने गरी
५) बीमाशुल्क भुक्तानि तरिका : वार्षिक, अर्ध वार्षिक, त्रैमासिक र मासिक
६) न्यूनतम बीमाङ्क रकम : रू ५,०००/-(पाँच हजार मात्र)
७) अधिकतम बीमाङ्क रकम : प्रस्तावकको लागि रू १,००,००,०००/-(एक करोड) र बच्चाको लागि प्रस्तावकको बीमाङ्क बराबर अधिकतम रु. २५ लाख सम्म मात्र ।
८) जोखिम बहन शुल्क : बच्चाको बीमाङ्कमा रू. १ प्रतिहजार
९) यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरु : बढी बीमाङ्क को लागि बीमा शुल्कमा छुट
                     ५,०१,००० देखि १०,००,०००             १%
                     १०,००,००० देखि माथि                    २%
बीमा शुल्क तिर्ने तरिका अनुसार छुट वा थप शुल्क
                    वार्षिक                          छैन
                    अर्ध-वार्षिक                   १% थप
                    त्रैमासिक                       २% थप
                    मासिक                         ३% थप
समर्पण सुविधा : 
बीमालेख प्रारम्भ मिति (Date of Commencement) बाट दुई वर्ष पूरा भई वार्षक ३ किस्ता बीमाशुल्क समेत प्राप्त भएको अवस्थामा मात्र समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । समर्पण मूल्य प्राप्त भएको बीमामा ऋण प्राप्त हुनेछ ।
१०) बीमाङ्क रकम भुक्तानि पाउने अवस्था :
           (१) बीमा अवधि समाप्ति सम्म प्रस्तावक जीवित भएमा प्रस्तावकको बीमाङ्क र आर्जित बोनस रकम बीमा अवधि समाप्तिमा प्रस्तावकलाई एकमुष्ठ भुक्तानी                            दिइनेछ ।
           (२) बीमा अवधि भित्र प्रस्तावक (बीमित) को मृत्यु भएमा —
                         (क) उक्त अवधि सम्मको आर्जित बोनस रकम भुक्तानी हुने र त्यस पछि भुक्तान गर्नुपर्ने बीमाशुल्क छुट हुने, ।
                         (ख) प्रस्तावकको मृत्यु पश्चात बीमा अवधि समाप्तीसम्म प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा प्रस्तावकको बीमाङ्कको १०% बराबरको रकम वीमित (केटाकेटी) लाई 
                                प्रदान गरिन्छ । बीमा अवधि समाप्तीमा वार्षिक १०% का दरले भुक्तानी दिइन्छ । यसरी बीमा अवधि समाप्तीसम्म बीमाङ्क रकमको १०% का
                                दरले भुक्तान गर्दा बीमाङ्क रकम भन्दा कम हुन गएमा वांकी रहेको रकम समेत बीमा अवधिको अन्त्यमा भुक्तान गरिन्छ ।
                         (ग) जोखिम प्रारम्भ भए पश्चात बच्चाको मृत्यु भएमा वच्चाको बीमाङ्क बराबर रकम इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी हुने तथा बीमा चालु रहिरहने                                        (प्रस्तावकले नियमित बीमाशुल्क भुक्तान गर्नुृ पर्ने र बीमा अवधि समाप्ति मा प्रस्तावकलाई प्रस्तावकको बीमाङ्क र आर्जित बोनस रकम भुक्तानी                                    दिइनेछ ।
          (३) प्रस्तावकको मृत्यु भई वा नभई बीमा अवधि समाप्तिमा बच्चा जिवितै रहेमा वच्चाको बीमाङ्क बापतको कुनै रकम उपलब्ध नहुने ।
११. जोखिम प्रारम्भ :
यो बाल शिक्षा योजनामा प्रतिहजार बीमाङ्कमा रु. १/— (एक) अतिरिक्त बीमा शुल्क तिरेकोले बीमा प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्ष पछि वा बच्चाको उमेर ५ (पाँच) वर्ष
पूरा भए पछि को बीमालेखको वार्षिकोत्सव (जुन अगाडी आउँछ) देखि जोखिम बहन हुन्छ ।
थप विशेषताहरु :
१. एकै बीमालेखमा बच्चा तथा प्रस्तावक (बाबु वा आमा) दुई जनाको जीवन बीमा हुने ।
२. बीमा समाप्तीमा प्राप्त रकम आफ्नो छोरा छोरीको उच्च शिक्षा तथा सामाजिक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने ।
३. बीमा अवधिमा प्रस्तावक (बुबा वा आमा) कदंकदाचित मृत्यु भएमा छोरा छोरीको शिक्षाको लागि वार्षिक रकम प्राप्त हुने हुँदा बच्चाको पालन तथा शिक्षाको सुनिश्चितता हुने ।
४. बीमा चालु भएको एक वर्ष पश्चात ऋण सुविधा उपलब्ध हुने हुँदा सदैव तरलताको सुविधा हुने ।
+ => बीमाशूल्क तालिका

केटाकेटी बीमाशूल्क तालिका

+ => बीमाशुल्क गणना

बीमा शुल्क गणना-(Code No-53)

नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना

यस कम्पनीको केटाकेटी शिक्षा र विवाह सावधिक जीवन बीमा योजनाको व्यापक सफलता पश्चात कम्पनीले समस्त बीमितहरु माझ “नेपाल लाइफ नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना” सावधिक जीवन बीमा ल्याईएको हो ।
यस सावधिक जीवन बीमालेखमा १ बर्षदेखि ७ वर्षम्म उमेर भएको बीमितको वीमा प्रारम्भ मिति बाट २ वर्ष पुरा भए पश्चात वा ७ वर्षउमेर पुरा भएपछि (जुन पछि आउछ) बीमालेखको पहिलो वाषिर्कोत्सव मितिदेखि र बीमितको उमेर ८, ९ वर्षभएमा उनीहरुको उमेर १० वर्षपुरा भएपछि र बीमितको उमेर १०, ११ वर्षभएमा उनीहरुको बीमाको वाषिर्कोत्सव मितिदेखि मात्र बीमालेख अन्र्तर्गत बीमितको मृत्यु जोखिम प्रारम्भ हुनेछ ।
यस बीमा योजनाले निम्न लाभहरू प्रदान गर्दछ  :
क) बीमा समाप्ति मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रही बीमालेखमा उल्लेख भएको बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस रकम एकमुष्ठ बीमितलाइ भुक्तानी गरिनेछ।
ख) बीमा जोखिम प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडि बीमितको मृत्यु भएमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रही बिमितको मृत्यु हुनुभन्दा अघि सम्म भुक्तान गरिएको एकमुष्ठ बीमा शुल्क (ऐच्छिक बीमा शुल्क बाहेके) प्रस्तावकलाइ भुक्तानी गरिनेछ ।
ग) बीमा जोखिम प्रारम्भ पछि बीमित को मृत्यु भएमा तत्काल बीमाङ्क रकम को २५(पच्चिस) प्रतिशत रकम प्रस्तावकलाई भुक्तान दिने र बांकी ७५(पचहत्तर) प्रतिशत बीमाङ्क र आर्जित बोनस रकम एकमुष्ठ बीमा अवधि समाप्ती भएपछी प्रस्तावकलाइ भुक्तानी गरिनेछ ।

विशेषताहरुः

विशेषताहरु :
१) बीमा योजनाको नाम    ः    नेपाल लाइफ नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना 
२) बीमा योजनाको प्रकार    ः    सावधिक जीवन बीमा [Endowment  Plan With Profit ] (मुनाफामा सरिक हुने) 
३)    प्रवेश उमेर    ः     १ वर्ष देखि १७ वर्ष
४) ऐच्छिक सुविधा प्रवेश उमेर     ः    १ वर्ष देखि     
५)    बीमाअवधि    ः    न्यूनतम ५ वर्ष देखि अधिकतम ३० वर्ष सम्म (न्यूनतम परिपक्वता उमेरमा निर्भर पर्ने)
६)    बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर    ः    ४७ वर्ष
७)    बीमा शुल्क भुक्तानि तरिका    ः    वार्षिक, अर्धवार्षिक ,त्रैमासिक र मासिक
८) न्यूनतम बीमाङ्क रकम    ः     रू १,००,०००/- (एक लाख)
९) अधिकतम बीमाङ्क रकम    ः     आयश्रोतको आधारमा गर्न सकिने
१०) यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरु :    
             बीमा शुल्क तिर्ने तरिका अनुसार छुट वा थप शुल्क
                    वार्षिक   – १% छुट
                    अर्ध वार्षिक – छैन
                    त्रैमासिक -३ % थप
                    मासीक -६ % थप
ऋण तथा समर्पण सुविधा
क)    वार्षिक ३ किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुको साथै वीमा प्रारम्भ मिति बाट ३ वर्ष पुरा भए पश्चात सर्मपण मुल्य प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
ख)    समर्पण मुल्य प्राप्त भएको बीमालेखमा समर्पण मुल्यको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ । 
ऐच्छिक सुविधाहरु :     
बीमाशुल्क छुट सुविधा (PWB):
नौलो केटाकेटी सावधिक जीवन बीमा अन्तर्गत अतिरिक्त बीमाशुल्क तिरी बीमाशुल्क छुट सुविधा लिन सकिने छ । यस्तो सुविधा उपभोगको लागि बीमालेख प्रारम्भ भएपछि बीमा प्रस्तावकको मृत्यु भएमा वा बीमालेख साथ संलग्न अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम दुर्घटनाको कारणबाट अशक्तरअपाङ्ग भएमा बाँकी बीमा अवधिको लागि बीमालेख अन्तर्गतको बीमाशुल्क भुक्तानी छुट प्रदान गरिने छ ।
मासिक आय सुबिधा (MIB):
नौलो केटाकेटी सावधिक जीवन बीमा अन्तर्गत अतिरिक्त बीमाशुल्क तिरी बीमाशुल्क छुट सुविधा लिन सकिने छ । यस्तो सुविधा उपभोगको लागि बीमालेख प्रारम्भ भएपछि बीमा प्रस्तावकको मृत्यु भएमा, मृतु भएको अर्को महिना देखि मासिक आय सुबिधा बीमंकको १ प्रतिशत रकम माषिक रुपमा केटाकेटी १८ वर्ष नपुगुन्जेल वा बीमा अबधि समाप्ति सम्म जुन अगाडी घट्छ सो मिति सम्म कम्पनीले उपलब्ध गराउने छ ।
बच्चाको जोखिम कभर सुबिधा (CRC):
यो एक अतिरिक्त सुबिधा  हो जसमा  थप बीमाशुल्क तिरेर बच्चाको जोखिम बीमा गरिएको २ वर्ष पश्चात सुरु हुने गराउन सकिन्छ ।

केटाकेटी बीमाशूल्क तालिका

बीमा शुल्क गणना-(Code No-55)

+ => बीमा परिचय

नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना

यस कम्पनीको केटाकेटी शिक्षा र विवाह सावधिक जीवन बीमा योजनाको व्यापक सफलता पश्चात कम्पनीले समस्त बीमितहरु माझ “नेपाल लाइफ नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना” सावधिक जीवन बीमा ल्याईएको हो ।
यस सावधिक जीवन बीमालेखमा १ बर्षदेखि ७ वर्षम्म उमेर भएको बीमितको वीमा प्रारम्भ मिति बाट २ वर्ष पुरा भए पश्चात वा ७ वर्षउमेर पुरा भएपछि (जुन पछि आउछ) बीमालेखको पहिलो वाषिर्कोत्सव मितिदेखि र बीमितको उमेर ८, ९ वर्षभएमा उनीहरुको उमेर १० वर्षपुरा भएपछि र बीमितको उमेर १०, ११ वर्षभएमा उनीहरुको बीमाको वाषिर्कोत्सव मितिदेखि मात्र बीमालेख अन्र्तर्गत बीमितको मृत्यु जोखिम प्रारम्भ हुनेछ ।
यस बीमा योजनाले निम्न लाभहरू प्रदान गर्दछ  :
क) बीमा समाप्ति मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रही बीमालेखमा उल्लेख भएको बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस रकम एकमुष्ठ बीमितलाइ भुक्तानी गरिनेछ।
ख) बीमा जोखिम प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडि बीमितको मृत्यु भएमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रही बिमितको मृत्यु हुनुभन्दा अघि सम्म भुक्तान गरिएको एकमुष्ठ बीमा शुल्क (ऐच्छिक बीमा शुल्क बाहेके) प्रस्तावकलाइ भुक्तानी गरिनेछ ।
ग) बीमा जोखिम प्रारम्भ पछि बीमित को मृत्यु भएमा तत्काल बीमाङ्क रकम को २५(पच्चिस) प्रतिशत रकम प्रस्तावकलाई भुक्तान दिने र बांकी ७५(पचहत्तर) प्रतिशत बीमाङ्क र आर्जित बोनस रकम एकमुष्ठ बीमा अवधि समाप्ती भएपछी प्रस्तावकलाइ भुक्तानी गरिनेछ ।
+ => विशेषताहरु

विशेषताहरुः

विशेषताहरु :
१) बीमा योजनाको नाम    ः    नेपाल लाइफ नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना 
२) बीमा योजनाको प्रकार    ः    सावधिक जीवन बीमा [Endowment  Plan With Profit ] (मुनाफामा सरिक हुने) 
३)    प्रवेश उमेर    ः     १ वर्ष देखि १७ वर्ष
४) ऐच्छिक सुविधा प्रवेश उमेर     ः    १ वर्ष देखि     
५)    बीमाअवधि    ः    न्यूनतम ५ वर्ष देखि अधिकतम ३० वर्ष सम्म (न्यूनतम परिपक्वता उमेरमा निर्भर पर्ने)
६)    बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर    ः    ४७ वर्ष
७)    बीमा शुल्क भुक्तानि तरिका    ः    वार्षिक, अर्धवार्षिक ,त्रैमासिक र मासिक
८) न्यूनतम बीमाङ्क रकम    ः     रू १,००,०००/- (एक लाख)
९) अधिकतम बीमाङ्क रकम    ः     आयश्रोतको आधारमा गर्न सकिने
१०) यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरु :    
             बीमा शुल्क तिर्ने तरिका अनुसार छुट वा थप शुल्क
                    वार्षिक   – १% छुट
                    अर्ध वार्षिक – छैन
                    त्रैमासिक -३ % थप
                    मासीक -६ % थप
ऋण तथा समर्पण सुविधा
क)    वार्षिक ३ किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुको साथै वीमा प्रारम्भ मिति बाट ३ वर्ष पुरा भए पश्चात सर्मपण मुल्य प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
ख)    समर्पण मुल्य प्राप्त भएको बीमालेखमा समर्पण मुल्यको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ । 
ऐच्छिक सुविधाहरु :     
बीमाशुल्क छुट सुविधा (PWB):
नौलो केटाकेटी सावधिक जीवन बीमा अन्तर्गत अतिरिक्त बीमाशुल्क तिरी बीमाशुल्क छुट सुविधा लिन सकिने छ । यस्तो सुविधा उपभोगको लागि बीमालेख प्रारम्भ भएपछि बीमा प्रस्तावकको मृत्यु भएमा वा बीमालेख साथ संलग्न अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम दुर्घटनाको कारणबाट अशक्तरअपाङ्ग भएमा बाँकी बीमा अवधिको लागि बीमालेख अन्तर्गतको बीमाशुल्क भुक्तानी छुट प्रदान गरिने छ ।
मासिक आय सुबिधा (MIB):
नौलो केटाकेटी सावधिक जीवन बीमा अन्तर्गत अतिरिक्त बीमाशुल्क तिरी बीमाशुल्क छुट सुविधा लिन सकिने छ । यस्तो सुविधा उपभोगको लागि बीमालेख प्रारम्भ भएपछि बीमा प्रस्तावकको मृत्यु भएमा, मृतु भएको अर्को महिना देखि मासिक आय सुबिधा बीमंकको १ प्रतिशत रकम माषिक रुपमा केटाकेटी १८ वर्ष नपुगुन्जेल वा बीमा अबधि समाप्ति सम्म जुन अगाडी घट्छ सो मिति सम्म कम्पनीले उपलब्ध गराउने छ ।
बच्चाको जोखिम कभर सुबिधा (CRC):
यो एक अतिरिक्त सुबिधा  हो जसमा  थप बीमाशुल्क तिरेर बच्चाको जोखिम बीमा गरिएको २ वर्ष पश्चात सुरु हुने गराउन सकिन्छ ।
+ => बीमाशूल्क तालिका

केटाकेटी बीमाशूल्क तालिका

+ => बीमाशुल्क गणना

बीमा शुल्क गणना-(Code No-55)