जीवन बीमाको परिभाषा

जीवन बीमा भनेको कुनै व्यक्तिको जीवन सम्बन्धमा नीजको आयु, अवधि र भुक्तानी तरिकाको आधारमा किस्ताबन्दीमा बुझाउने गरी कुनै खास रकम तिरेमा नियमानुसार समयावधी पश्चात निज व्यक्तिले वा बीमा अवधी भित्र निजको कालगति (प्राकृतिक) अथवा दुर्घटना (आकस्मीक) मृत्यु हुन भएको अवस्थामा नीजको हकवालाले कुनै खास रकम पाउने गरी गरिने करार सम्बन्धी व्यवसाय सम्झनु पर्दछ । (बीमा ऐन २०४९) कुनै पनि व्यक्तिको जीवन माथि आइपर्ने आर्थिक जोखिमलाई न्युनिकरण वा हस्तान्तरण गरिने करार सम्बन्धी व्यवसाय नै बीमा हो । जीवन बीमा एकातिर भविष्यको लागि बचत गर्ने माध्यम हो भने ……..

Highly Successful People

null

null

2080
[/vc_column]
2080

Applicant Registration

Somai Insurance Group
Note: Requires Minimum 8 Characters, Uppercase, Lowercase, Number and Symbol. (eg: Admin@123)
CAPTCHA image

Apply & Get Job !

  Health Sewa Care Yearly Plan 

               => स्वास्थ्य सेवा-हेरचाह वार्षिक योजना    

INFORMATION ABOUT :
     1)  NonLife Insurance => निर्जीवन बीमा 
     2)  Life Insurance Plan => जीवन बीमा 
     3)  Others => व्यक्तिगत/सामुहिक दुर्घटना बीमा
............................................................................................................................

FAMILY RECORDS 

(Please Select Age Above 1 upto 59 Year Only)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

अनलाइन व्यक्तिगत बचत तथा भुक्तानी

व्यक्तिगत बचत अभिलेख
APPLICANT DETAILS 
+ JUST CLICK =>>
+ Applicant Form

Applicant Registration

Somai Insurance Group
Note: Requires Minimum 8 Characters, Uppercase, Lowercase, Number and Symbol. (eg: Admin@123)
CAPTCHA image
+ Advisor Form

Apply & Get Job !

+ Health Sewa1

  Health Sewa Care Yearly Plan 

               => स्वास्थ्य सेवा-हेरचाह वार्षिक योजना    

INFORMATION ABOUT :
     1)  NonLife Insurance => निर्जीवन बीमा 
     2)  Life Insurance Plan => जीवन बीमा 
     3)  Others => व्यक्तिगत/सामुहिक दुर्घटना बीमा
............................................................................................................................

FAMILY RECORDS 

(Please Select Age Above 1 upto 59 Year Only)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
+ Saving Record-1

अनलाइन व्यक्तिगत बचत तथा भुक्तानी

व्यक्तिगत बचत अभिलेख
APPLICANT DETAILS 

WELCOME

This website is Under Construction. We are still upgrading our site & some information are still missing.Nepalgunj, Banke

WELCOME

This website is Under Construction. We are still upgrading our site & some information are still missing.Nepalgunj, Banke

WELCOME

This website is Under Construction. We are still upgrading our site & some information are still missing.Nepalgunj, Banke

>>> This website is Under Construction. We are still upgrading our site & some information are still missing. | Copyright © SIG 2017. Somai Insurance Group | Nepal