जीवन बीमा अभिकर्ता

आधारभुत तालिमको नमुना परिक्षा

$

LIFE INSURANCE

TRAINING & EXAM-I

(NEPALGUNJ)

वस्तुगत ठिक भए कुनै एकमा (ठिक) चिन्ह लगाउनुहोस् ।
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
* 2 points
तलका ADB, PTD, PWB, CRCB, MIB, CI and FE शब्द का पुर्ण रुप के हो छनौट गर्नुहोस् ।
तलका प्रश्नहरुको विषयगत संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस् ।
Note : Upload File Size max. 500KB