ऽ।  जानकारी सम्बन्धमा  ।ऽ

नोट: सम्पूर्ण अभिकर्ता साथीले आफ्नो वा आफ्ना बीमितहरुको अभिलेखको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु जस्तै:

     १‍. हालसालै खिचिएको स्पष्ट दुबै कान देखिने फोटो,
     २. नागरिकता वा राहदानी (Passport) को फोटो,
     ३. सबै (SLC/SEE) शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु,
     ४. आम्दानी स्रोत विवरण पत्र/परिचयपत्र
     ५. स्थाई लेखा नम्बर (Pan No)
     ६. बैंक खाता/चेकबुक को फोटो
=> तलका अभिलेख फारम मा सकभर सोधिएका सबै विवरण भरेर भविष्यको निम्ति सुरक्षित रहाैं र बनाैं ।

इमेल : somai.insurancegroup@gmail.com वा Whatsapp Number मा पठाई जानकारी गराएमा  अभिलेखमा रु. ……………/- देखि माथी हजुरको मोबाइलमा रकम TOPUP गरिनेछ ।

थप जानकारीकाे लागि-

$

FOR LIFE INSURANCE

NEPAL

ONLINE AGENCY WITH INSURANCE RECORD FORM

बीमित तथा प्रस्तावकलाई केही प्रश्नहरु :
तीन पुस्ते पारिवारिक विवरण :
* These fields are mandatory

अन्य थप जानकारी (Other Extra Information)

ठेगाना विवरण-Address Details

स्थायी ठेगाना-Permanent Address
पत्रचारको लागि ठेगाना-Address For Correspondence
प्रस्तावक / छिमेकी / साथीको विवरण - Details of Proposer / Neighbor / Friend

बीमाको लागि-For Insurance

आवश्यक कागजातमा क्लिक गरि अपलोड गर्नुहोस् (Click On Required Document and Upload)
नोट : अपलोड Image Format-Jpj, Jpej, Png अधिकतम फाइल आकार 100-600KB.
अन्य आवश्यक कागजातमा क्लिक गरि अपलोड गर्नुहोस् ।
नोट ‍- प्रस्तावक भन्नाले बीमितको पिता र माता लाई जनाउँदछ ।
यस भन्दा पहिला-जीवन बीमा भए कुनै एकको जानकारी दिनुहोस् (Before this, give information about any life insurance)
नोट- सजिलोको लागि English Date Box  मा नेपाली मिति YYYY/M/D लेखेर TAB Key Press गर्ने ।

SEARCH AND CHOOSE YOUR HOME PLACE