जीवन ज्योती

जीवन ज्योति बीमा योजना सिमित भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा हो । पटक पटक बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न झन्झट मान्ने ग्राहकहरुलाई मध्यनजर राखी एकल तरिका अनुरुप तथा किस्ता बन्दीमा पनि बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने र आफ्ना बालबच्चाको नाममा समेत एकमुष्ट रकम जम्मा गरी उनिहरुको भविश्य उज्ज्वल बनाउने नयाँ किसिमको बीमा योजना हो ।
यस बीमा योजनामा बीमा समाप्ति मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा वा बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रही बीमाङ्क रकम र उक्त समय सम्मको आर्जित बोनस रकम एकमुष्ट भुक्तानी दिइने व्यवस्था छ ।

विशेषताहरुः

१) बीमा योजनाको प्रकार : सिमित भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा [Limited Payment Endowment Plan]  (मुनाफामा सरिक हुने)
२) प्रवेश उमेर : १ वर्ष देखि ६५ वर्ष
३) ऐच्छिक सुविधा (ADB/PTD/PWB) प्रवेश उमेर : १६ वर्ष देखि ६५ वर्ष
४) बीमा अवधि : न्यूनतम ५ वर्ष देखि अधिकतम ३० वर्ष सम्म
४) बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर : ७० वर्ष
५) बीमा शुल्क भुक्तानि तरिका : एकल, वार्षिक, अर्ध वार्षिक र त्रैमासिक (१ देखि १० वर्षसम्मको बच्चाका लागि एकल मात्र)
६) न्यूनतम बीमाङ्क रकम : रू ५,०००/–, एकल भुक्तानी योजनामा रु. १०,०००/– बीमाङ्कको पनि बीमा गर्न सकिने ।
७) अधिकतम बीमाङ्क रकम : आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सकिने छ ।
८) केटाकेटी सम्बन्धि विशेष व्यवस्था : १ वर्ष पुगेका वच्चा देखि १० वर्ष उमेर समूहमा एकल बीमाशुल्क भुक्तानीको बीमा मात्र गर्न सकिने । ऐच्छिक सुविधा (ADB) उपलब्ध नहुने । यो उमेर समूह अन्तर्गतको न्यूनतम बीमाङ्क रु. १,००,०००/– रहनेछ । केटाकेटीको नाममा २०,००,०००/– भन्दा बढीको बीमा गर्न परेमा प्रस्तावकको पनि त्यति नै बीमाङ्क बराबरको बीमा यस कम्पनीमा गरेको हुनुपर्दछ ।
९) बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि :
बीमा अवधि   बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि
५ वर्ष  एकल
१० वर्ष ५ वर्ष
१५ वर्ष ५ वा १० वर्ष
२० वर्ष ५, १० वा १५ वर्ष
२५ वर्ष ५, १०, १५ वा २० वर्ष
३० वर्ष ५, १०, १५, २० वा २५ वर्ष
बीमा शुल्क भुक्तानी तरिकामा छुट तथा थप :
वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा   : २ प्रतिशत छुट
अर्ध वार्षिकमा : १ प्रतिशत छुट
त्रैमासिकमा    : छुट छैन
मासिक : ५ प्रतिशत थप
बीमाङ्कको आधारमा बीमाशुल्क दरमा छुट :
बीमाङ्क रकममा छुट
रु. २,००,००० देखि ५,००,००० सम्म रू. १ प्रति हजार
रू. ५,००,००० देखि माथि रू. २ प्रति हजार
१०)   यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरु :    
ऋण तथा समर्पण सुविधा
क)    एकल बीमा शुल्क भुक्तानी गरेको अवस्थामा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात बीमालेखको चुक्ता मूल्य तथा समर्पण मुल्य प्राप्त हुनेछ ।
ख)    एकल बीमाशुल्क बाहेक अन्य बीमाशुल्क भुक्तानी तरीकाको हकमा ३ वर्षको बीमा शुल्क भुक्तानी गरे पश्चात समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
ग)    समर्पण मूल्य प्राप्त भएको बीमालेखमा समर्पण मुल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
दुर्घटना मृत्यु लाभ सुविधा (ADB) :
(ऐच्छिक)
 १६ वर्ष माथिका बीमितले अतिरिक्त बीमा शुल्क तिरेर बीमाङ्क रकम बराबर अधिकतम रू १,००,००,०००/– सम्मको दुर्घटना लाभ (ADB) सुविधा लिन सकिने ।
बीमाशुल्क छुट तथा पूर्ण अशक्तता सुविधा (ADB/PTD/PWB) :
दुर्घटना लाभ :
 १६ वर्ष माथिका बीमितले अतिरिक्त विमाशुल्क तिरेर बीमाङ्क रकम बराबर अधिकतम रू १,००,००,०००÷–सम्मको दुर्घटना तथा स्थायी अशक्तता सुविधालिन सक्ने छ ।
११.    बीमाङ्क रकम भुक्तानि पाउने अवस्था :
क) बीमालेख चालु रहि बीमाअवधि समाप्ति मितिसम्म बीमित जीवित रहेमा बीमा लेखमा उल्लेख भएको बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनश बीमा अवधि समाप्तिमा एकमुष्ट दिइने छ ।
ख) बीमालेख चालु रही बीमा अवधिभित्र जुनसुकै कारणबाट (बीमालेख अन्तर्गत नपर्ने जोखिमहरु बाहेक) बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनश एकमुष्ट दिइने छ ।
ग) बीमालेख चालुरही बीमा अवधि भित्र बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनश साथै दुर्घटना लाभ बापतको थप बीमाङ्क रकम भुक्तानी दिइनेछ ।
घ) बीमालेख चालु रही बीमा अवधि भित्र बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट स्थायी अङ्गभङ्ग भई स्थायी अशक्तता भएमा बाँकी बीमा शुल्क भुक्तानीमा छुट दिइनुका साथै अपाङ्ग/अशक्त सुविधा बराबर रकम मासिक १२० समान किस्तामा अपाङ्ग अशक्त बीमितलाई भुक्तानी गरिनेछ ।
१२. जोखिम प्रारम्भ :
केटाकेटीको जोखिम बीमा प्रारम्भ मितिले दुई वर्ष पुरा भए पछि वा बच्चाको उमेर ६ वर्ष पुरा भए पछिको बीमालेखको वार्षिकोत्सव मिति मध्ये जुन घटना पछि घट्छ सो
मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ तर बीमालेख जारी गर्दा प्रवेश उमेर १० वर्ष पुगेको बच्चाको जोखिम प्रारम्भ १ वर्षपछि बीमालेखको वार्षिकोत्सव मितिबाट मात्र प्रारम्भ हुने ।
केटाकेटीको जोखिम प्रारम्भ हुनु अगावै मृत्यु भएमा भुक्तानी गरिएको बीमाशुल्क (अतिरिक्त शुल्क बाहेक) र उक्त रकममा वार्षिक ५% साधारण ब्याज दरले हुने
रकम समेत फिर्ता हुने ।

केटाकेटी बीमाशूल्क तालिका

बीमा शुल्क गणना-(Code No-)

+ => बीमा परिचय

जीवन ज्योती

जीवन ज्योति बीमा योजना सिमित भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा हो । पटक पटक बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न झन्झट मान्ने ग्राहकहरुलाई मध्यनजर राखी एकल तरिका अनुरुप तथा किस्ता बन्दीमा पनि बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने र आफ्ना बालबच्चाको नाममा समेत एकमुष्ट रकम जम्मा गरी उनिहरुको भविश्य उज्ज्वल बनाउने नयाँ किसिमको बीमा योजना हो ।
यस बीमा योजनामा बीमा समाप्ति मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा वा बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रही बीमाङ्क रकम र उक्त समय सम्मको आर्जित बोनस रकम एकमुष्ट भुक्तानी दिइने व्यवस्था छ ।
+ => विशेषताहरु

विशेषताहरुः

१) बीमा योजनाको प्रकार : सिमित भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा [Limited Payment Endowment Plan]  (मुनाफामा सरिक हुने)
२) प्रवेश उमेर : १ वर्ष देखि ६५ वर्ष
३) ऐच्छिक सुविधा (ADB/PTD/PWB) प्रवेश उमेर : १६ वर्ष देखि ६५ वर्ष
४) बीमा अवधि : न्यूनतम ५ वर्ष देखि अधिकतम ३० वर्ष सम्म
४) बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर : ७० वर्ष
५) बीमा शुल्क भुक्तानि तरिका : एकल, वार्षिक, अर्ध वार्षिक र त्रैमासिक (१ देखि १० वर्षसम्मको बच्चाका लागि एकल मात्र)
६) न्यूनतम बीमाङ्क रकम : रू ५,०००/–, एकल भुक्तानी योजनामा रु. १०,०००/– बीमाङ्कको पनि बीमा गर्न सकिने ।
७) अधिकतम बीमाङ्क रकम : आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सकिने छ ।
८) केटाकेटी सम्बन्धि विशेष व्यवस्था : १ वर्ष पुगेका वच्चा देखि १० वर्ष उमेर समूहमा एकल बीमाशुल्क भुक्तानीको बीमा मात्र गर्न सकिने । ऐच्छिक सुविधा (ADB) उपलब्ध नहुने । यो उमेर समूह अन्तर्गतको न्यूनतम बीमाङ्क रु. १,००,०००/– रहनेछ । केटाकेटीको नाममा २०,००,०००/– भन्दा बढीको बीमा गर्न परेमा प्रस्तावकको पनि त्यति नै बीमाङ्क बराबरको बीमा यस कम्पनीमा गरेको हुनुपर्दछ ।
९) बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि :
बीमा अवधि   बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि
५ वर्ष  एकल
१० वर्ष ५ वर्ष
१५ वर्ष ५ वा १० वर्ष
२० वर्ष ५, १० वा १५ वर्ष
२५ वर्ष ५, १०, १५ वा २० वर्ष
३० वर्ष ५, १०, १५, २० वा २५ वर्ष
बीमा शुल्क भुक्तानी तरिकामा छुट तथा थप :
वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा   : २ प्रतिशत छुट
अर्ध वार्षिकमा : १ प्रतिशत छुट
त्रैमासिकमा    : छुट छैन
मासिक : ५ प्रतिशत थप
बीमाङ्कको आधारमा बीमाशुल्क दरमा छुट :
बीमाङ्क रकममा छुट
रु. २,००,००० देखि ५,००,००० सम्म रू. १ प्रति हजार
रू. ५,००,००० देखि माथि रू. २ प्रति हजार
१०)   यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरु :    
ऋण तथा समर्पण सुविधा
क)    एकल बीमा शुल्क भुक्तानी गरेको अवस्थामा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात बीमालेखको चुक्ता मूल्य तथा समर्पण मुल्य प्राप्त हुनेछ ।
ख)    एकल बीमाशुल्क बाहेक अन्य बीमाशुल्क भुक्तानी तरीकाको हकमा ३ वर्षको बीमा शुल्क भुक्तानी गरे पश्चात समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
ग)    समर्पण मूल्य प्राप्त भएको बीमालेखमा समर्पण मुल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
दुर्घटना मृत्यु लाभ सुविधा (ADB) :
(ऐच्छिक)
 १६ वर्ष माथिका बीमितले अतिरिक्त बीमा शुल्क तिरेर बीमाङ्क रकम बराबर अधिकतम रू १,००,००,०००/– सम्मको दुर्घटना लाभ (ADB) सुविधा लिन सकिने ।
बीमाशुल्क छुट तथा पूर्ण अशक्तता सुविधा (ADB/PTD/PWB) :
दुर्घटना लाभ :
 १६ वर्ष माथिका बीमितले अतिरिक्त विमाशुल्क तिरेर बीमाङ्क रकम बराबर अधिकतम रू १,००,००,०००÷–सम्मको दुर्घटना तथा स्थायी अशक्तता सुविधालिन सक्ने छ ।
११.    बीमाङ्क रकम भुक्तानि पाउने अवस्था :
क) बीमालेख चालु रहि बीमाअवधि समाप्ति मितिसम्म बीमित जीवित रहेमा बीमा लेखमा उल्लेख भएको बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनश बीमा अवधि समाप्तिमा एकमुष्ट दिइने छ ।
ख) बीमालेख चालु रही बीमा अवधिभित्र जुनसुकै कारणबाट (बीमालेख अन्तर्गत नपर्ने जोखिमहरु बाहेक) बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनश एकमुष्ट दिइने छ ।
ग) बीमालेख चालुरही बीमा अवधि भित्र बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनश साथै दुर्घटना लाभ बापतको थप बीमाङ्क रकम भुक्तानी दिइनेछ ।
घ) बीमालेख चालु रही बीमा अवधि भित्र बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट स्थायी अङ्गभङ्ग भई स्थायी अशक्तता भएमा बाँकी बीमा शुल्क भुक्तानीमा छुट दिइनुका साथै अपाङ्ग/अशक्त सुविधा बराबर रकम मासिक १२० समान किस्तामा अपाङ्ग अशक्त बीमितलाई भुक्तानी गरिनेछ ।
१२. जोखिम प्रारम्भ :
केटाकेटीको जोखिम बीमा प्रारम्भ मितिले दुई वर्ष पुरा भए पछि वा बच्चाको उमेर ६ वर्ष पुरा भए पछिको बीमालेखको वार्षिकोत्सव मिति मध्ये जुन घटना पछि घट्छ सो
मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ तर बीमालेख जारी गर्दा प्रवेश उमेर १० वर्ष पुगेको बच्चाको जोखिम प्रारम्भ १ वर्षपछि बीमालेखको वार्षिकोत्सव मितिबाट मात्र प्रारम्भ हुने ।
केटाकेटीको जोखिम प्रारम्भ हुनु अगावै मृत्यु भएमा भुक्तानी गरिएको बीमाशुल्क (अतिरिक्त शुल्क बाहेक) र उक्त रकममा वार्षिक ५% साधारण ब्याज दरले हुने
रकम समेत फिर्ता हुने ।
+ => बीमाशूल्क तालिका

केटाकेटी बीमाशूल्क तालिका

+ => बीमाशुल्क गणना

बीमा शुल्क गणना-(Code No-)

जीवन सारथी बीमा योजना

जीवन सारथी बीमा योजना जीवन बीमा व्यवसायको क्षेत्रमा एउटा नौलो खालको जीवन बीमा याजेना हो । श्रीमान, श्रीमती (दम्पत्ति) दुवैको संयुक्त नाममा एउटै बीमा पोलिसी भित्र दुवैको जीवन बीमा हुन सक्नु नै यस योजनाको सुन्दर पक्ष हो । यसबाट पारिवारिक वातावरणमा एउटा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भइरहनेछ । शिक्षित भई आय आर्जनमा लागेका विवाहित दाम्पत्य जीवनलाई ध्यानमा राखी यस जीवन सारथी बीमा योजना तर्जुमा गरिएको छ ।

जीवन सारथी बीमा योजनामा विशेषताहरू

न्यूनतम बीमाङ्क रकम             : रू. ५,०००÷—
अधिकतम बीमाङ्क रकम         : आयश्रोतको आधारमा
न्यूनतम प्रवेश उमेर                : १८ वर्ष
अधिकतम प्रवेश उमेर            : ५० वर्ष
न्यूनतम बीमा अवधि               : १५ वर्ष
अधिकतम बीमा अवधि           : ३० वर्ष
अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर : ६५ वर्ष
बीमा शुल्क भुक्तानी तरिकामा छुट तथा थप :
वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा   : छुट छैन
अर्ध वार्षिकमा                        : ३ प्रतिशत थप
त्रैमासिकमा                           : ४ प्रतिशत थप
बीमाङ्कको आधारमा बीमाशुल्क दरमा छुट :
बीमाङ्क रकममा छुट
रु. १,५०,००० सम्म छुट छैन
रू. १,५१,००० देखि रू. ३,००,००० सम्म रू. १ प्रति हजार
रू. ३,०१,००० देखि रू. ५,००,००० सम्म रू. १.५ प्रति हजार
रू. ५,०१,००० देखि माथि रू. २ प्रति हजार
दुर्घटना लाभ सुविधाः रू. १ करोड सम्म थप रू. १ प्रति हजार प्रति व्यक्ति
उमेर गणना गर्ने तरिका
यदि श्रीमानकाे उमेर ३० वर्ष छ र श्रीमतीको उमेर २४ वर्ष मात्र छ भने दुवैको उमेरमा ६ वर्षको फरक भयो । माथि तालिकामा देखाइए अनुसार ६ वर्ष फरक हुनेमा कम उमेर भएकोमा ३ वर्ष थप गरी दम्पत्तिको संयुक्त उमेर गणना गर्दा २७वर्ष कायमगरी सोही अनुसार लाग्ने प्रिमियम हिसाब गरिन्छ । यदि दुवैको उमेर बराबर छ भने कुनै थप गर्नु परेन । श्रीमानकाे उमेर ४० वर्ष छ र श्रीमतीको उमेर ३० वर्ष छ भने दुबै बीचको उमेरमा १० वर्षको फरक छ । यस्तोमा माथि तालिकामा देखाइए अनुसार श्रीमतीको उमेरमा ६ वर्ष थप गरी संयुक्त उमेर ३६ वर्ष कायम गरी हिसाब गरिन्छ ।
जीवन सारथी बीमा योजनामा बीमाङ्क रकम भुक्तानी दिने अवस्थाहरू
१)    बीमाको समाप्ति मिति सम्म श्रीमान् श्रीमती दुवै जिवित रहेमा बीमा गरेको रकम (बीमाङ्क) र त्यसमा पाइने बोनस समेत हिसाब गरि एकमुष्ट रकम दिइने छ ।
२)    बीमा अवधि समाप्त हुन भन्दा अगाडी कुनै पनि बेला श्रीमान् वा श्रीमती दुई मध्येकुनै एकको मृत्यु हुन गएमा जीवित व्यक्तिलाई बीमाङ्क रकम भुक्तानी गरिन्छ । तर यस पछि पनि पोलिसी चालु अवस्थामा नै रहन्छ र यसमा जीवित बीमितले बीमा शुल्क तिरिरहनु पर्दैन । बीमा अवधिको समाप्तिमा निजलाई पुन बीमाङ्क रकम र शुरु देखिको बोनस रकम एकमुष्ट दिइन्छ । यसरी दुई पटक बीमाङ्क रकम दिने अवस्था यस बीमा योजनामा गरिएको छ ।
३)    बीमा अवधि भित्र दुवै बीमितको मृत्यु हुन गएको अवस्थामा प्राप्त हुने बीमाङ्क रकम र बोनस रकम निजहरूको इच्छाएको व्यक्तिलाई दिइन्छ । यदि कसैलाई पनि इच्छाएको छैन भने बीमा ऐन २०४९ को दफा ३८ मा उल्लेख गरे अनुसार नजिकको हकदारलाई उक्त रकम दिइने छ ।
४)    यदि दुबै दम्पत्तीले दुर्घटना लाभ सुविधा लिएको छ र दुर्घटनाकै कारणले एकै बीमा वर्ष (Policy Year) भित्र दुबैको दुर्घटना घटेको १८० दिन भित्र मृत्यु भएमा दुर्घटना वापतको बीमाङ्क रकमको दोब्बर रकम भुक्तानी गरिने छ । एक पटक दुर्घटना लाभ सुविधा लिए पश्चात यदि अर्को वर्षमा जीवित दम्पत्तीको कुनै कारणले दुर्घटना भएमा पुनः दुर्घटना लाभ सुविधा उपलब्ध हुने छैन ।
ऋण तथा समर्पण सुविधा
१) बीमालेख प्रारम्भ मिति (Date of Commencement) बाट दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
२) समर्पण मूल्य प्राप्त भएको बीमा लेखमा समर्पण मूल्यको अधिकतम ९०% सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
३) जीवन सारथी जीवन बीमासँग लिन सकिने ऐच्छिक सुविधा र त्यसको दरः
                ADB:- Accidental Death Benefit रु. १/– प्रति हजार प्रति व्यक्ति ।

केटाकेटी बीमाशूल्क तालिका

बीमा शुल्क गणना-(Code No-)

+ => बीमा परिचय

जीवन सारथी बीमा योजना

जीवन सारथी बीमा योजना जीवन बीमा व्यवसायको क्षेत्रमा एउटा नौलो खालको जीवन बीमा याजेना हो । श्रीमान, श्रीमती (दम्पत्ति) दुवैको संयुक्त नाममा एउटै बीमा पोलिसी भित्र दुवैको जीवन बीमा हुन सक्नु नै यस योजनाको सुन्दर पक्ष हो । यसबाट पारिवारिक वातावरणमा एउटा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भइरहनेछ । शिक्षित भई आय आर्जनमा लागेका विवाहित दाम्पत्य जीवनलाई ध्यानमा राखी यस जीवन सारथी बीमा योजना तर्जुमा गरिएको छ ।
+ => विशेषताहरु

जीवन सारथी बीमा योजनामा विशेषताहरू

न्यूनतम बीमाङ्क रकम             : रू. ५,०००÷—
अधिकतम बीमाङ्क रकम         : आयश्रोतको आधारमा
न्यूनतम प्रवेश उमेर                : १८ वर्ष
अधिकतम प्रवेश उमेर            : ५० वर्ष
न्यूनतम बीमा अवधि               : १५ वर्ष
अधिकतम बीमा अवधि           : ३० वर्ष
अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर : ६५ वर्ष
बीमा शुल्क भुक्तानी तरिकामा छुट तथा थप :
वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा   : छुट छैन
अर्ध वार्षिकमा                        : ३ प्रतिशत थप
त्रैमासिकमा                           : ४ प्रतिशत थप
बीमाङ्कको आधारमा बीमाशुल्क दरमा छुट :
बीमाङ्क रकममा छुट
रु. १,५०,००० सम्म छुट छैन
रू. १,५१,००० देखि रू. ३,००,००० सम्म रू. १ प्रति हजार
रू. ३,०१,००० देखि रू. ५,००,००० सम्म रू. १.५ प्रति हजार
रू. ५,०१,००० देखि माथि रू. २ प्रति हजार
दुर्घटना लाभ सुविधाः रू. १ करोड सम्म थप रू. १ प्रति हजार प्रति व्यक्ति
उमेर गणना गर्ने तरिका
यदि श्रीमानकाे उमेर ३० वर्ष छ र श्रीमतीको उमेर २४ वर्ष मात्र छ भने दुवैको उमेरमा ६ वर्षको फरक भयो । माथि तालिकामा देखाइए अनुसार ६ वर्ष फरक हुनेमा कम उमेर भएकोमा ३ वर्ष थप गरी दम्पत्तिको संयुक्त उमेर गणना गर्दा २७वर्ष कायमगरी सोही अनुसार लाग्ने प्रिमियम हिसाब गरिन्छ । यदि दुवैको उमेर बराबर छ भने कुनै थप गर्नु परेन । श्रीमानकाे उमेर ४० वर्ष छ र श्रीमतीको उमेर ३० वर्ष छ भने दुबै बीचको उमेरमा १० वर्षको फरक छ । यस्तोमा माथि तालिकामा देखाइए अनुसार श्रीमतीको उमेरमा ६ वर्ष थप गरी संयुक्त उमेर ३६ वर्ष कायम गरी हिसाब गरिन्छ ।
जीवन सारथी बीमा योजनामा बीमाङ्क रकम भुक्तानी दिने अवस्थाहरू
१)    बीमाको समाप्ति मिति सम्म श्रीमान् श्रीमती दुवै जिवित रहेमा बीमा गरेको रकम (बीमाङ्क) र त्यसमा पाइने बोनस समेत हिसाब गरि एकमुष्ट रकम दिइने छ ।
२)    बीमा अवधि समाप्त हुन भन्दा अगाडी कुनै पनि बेला श्रीमान् वा श्रीमती दुई मध्येकुनै एकको मृत्यु हुन गएमा जीवित व्यक्तिलाई बीमाङ्क रकम भुक्तानी गरिन्छ । तर यस पछि पनि पोलिसी चालु अवस्थामा नै रहन्छ र यसमा जीवित बीमितले बीमा शुल्क तिरिरहनु पर्दैन । बीमा अवधिको समाप्तिमा निजलाई पुन बीमाङ्क रकम र शुरु देखिको बोनस रकम एकमुष्ट दिइन्छ । यसरी दुई पटक बीमाङ्क रकम दिने अवस्था यस बीमा योजनामा गरिएको छ ।
३)    बीमा अवधि भित्र दुवै बीमितको मृत्यु हुन गएको अवस्थामा प्राप्त हुने बीमाङ्क रकम र बोनस रकम निजहरूको इच्छाएको व्यक्तिलाई दिइन्छ । यदि कसैलाई पनि इच्छाएको छैन भने बीमा ऐन २०४९ को दफा ३८ मा उल्लेख गरे अनुसार नजिकको हकदारलाई उक्त रकम दिइने छ ।
४)    यदि दुबै दम्पत्तीले दुर्घटना लाभ सुविधा लिएको छ र दुर्घटनाकै कारणले एकै बीमा वर्ष (Policy Year) भित्र दुबैको दुर्घटना घटेको १८० दिन भित्र मृत्यु भएमा दुर्घटना वापतको बीमाङ्क रकमको दोब्बर रकम भुक्तानी गरिने छ । एक पटक दुर्घटना लाभ सुविधा लिए पश्चात यदि अर्को वर्षमा जीवित दम्पत्तीको कुनै कारणले दुर्घटना भएमा पुनः दुर्घटना लाभ सुविधा उपलब्ध हुने छैन ।
ऋण तथा समर्पण सुविधा
१) बीमालेख प्रारम्भ मिति (Date of Commencement) बाट दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
२) समर्पण मूल्य प्राप्त भएको बीमा लेखमा समर्पण मूल्यको अधिकतम ९०% सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
३) जीवन सारथी जीवन बीमासँग लिन सकिने ऐच्छिक सुविधा र त्यसको दरः
                ADB:- Accidental Death Benefit रु. १/– प्रति हजार प्रति व्यक्ति ।
+ => बीमाशूल्क तालिका

केटाकेटी बीमाशूल्क तालिका

+ => बीमाशुल्क गणना

बीमा शुल्क गणना-(Code No-)

Rural Endowment Plan

Product Launch Date:12/07/2016
Micro insurance plans are the plans which cater to meet the needs of rural sectors. These insurance solutions provide an opportunity for every person to protect his family’s future. The low premium rates make it feasible. Endowment plans are also crafted to meet goal based needs of the rural people.
Thus, Nepal Life Insurance has introduced Micro Endowment plan to secure every family in the rural areas. It is an endowment with profit plan which focus for savings and protection to the low income people.

विशेषताहरुः

SALIENT FEATURES:

 • Age at Entry : 16 years to 60 years
 • Maximum Maturity Age : 65 years
 • Terms of Policy : 5 years to 49 years
 • Minimum Sum Assured: NRs. 10,000
 • Maximum Sum Assured : NRs. 3,00,000
 • Premium Payment Mode:  Quarterly, Half-Yearly and Yearly
 • Policy loan shall be available after the policy acquires paid-up/surrender value. Policy Loan shall be maximum of 90% of the surrender value.
Basic Benefits:
 • On survival of Life assured till  the end of the policy term, Basic Sum assured with Bonus will be paid to the insured as a Maturity Amount .
 • In case of death immediately after policy commencement or before maturity, Basic Sum assured with Bonus will be paid to the beneficiary of the insured.
Optional Benefits (Rider Benefits):
Critical Illness Benefit:
This is a Rider benefit . If the  life assured is diagnosed with specific illness defined under this plan during the policy term, lump sum amount equal to basic sum assured or maximum up to Rs. 50,00,000 will be paid to the insured. Undermentioned conditions should be followed to have  Critical Illness ;
Entry age:  Minimum 18, Maximum : 65,  Policy maturity age: 70, Coverage: Minimum Rs.50, 000 ,Maximum : Rs. 50,00,000 , Policy Term : Minimum 5 Years to Maximum 20 years .

केटाकेटी बीमाशूल्क तालिका

बीमा शुल्क गणना-(Code No-)

+ => बीमा परिचय

Rural Endowment Plan

Product Launch Date:12/07/2016
Micro insurance plans are the plans which cater to meet the needs of rural sectors. These insurance solutions provide an opportunity for every person to protect his family’s future. The low premium rates make it feasible. Endowment plans are also crafted to meet goal based needs of the rural people.
Thus, Nepal Life Insurance has introduced Micro Endowment plan to secure every family in the rural areas. It is an endowment with profit plan which focus for savings and protection to the low income people.
+ => विशेषताहरु

विशेषताहरुः

SALIENT FEATURES:

 • Age at Entry : 16 years to 60 years
 • Maximum Maturity Age : 65 years
 • Terms of Policy : 5 years to 49 years
 • Minimum Sum Assured: NRs. 10,000
 • Maximum Sum Assured : NRs. 3,00,000
 • Premium Payment Mode:  Quarterly, Half-Yearly and Yearly
 • Policy loan shall be available after the policy acquires paid-up/surrender value. Policy Loan shall be maximum of 90% of the surrender value.
Basic Benefits:
 • On survival of Life assured till  the end of the policy term, Basic Sum assured with Bonus will be paid to the insured as a Maturity Amount .
 • In case of death immediately after policy commencement or before maturity, Basic Sum assured with Bonus will be paid to the beneficiary of the insured.
Optional Benefits (Rider Benefits):
Critical Illness Benefit:
This is a Rider benefit . If the  life assured is diagnosed with specific illness defined under this plan during the policy term, lump sum amount equal to basic sum assured or maximum up to Rs. 50,00,000 will be paid to the insured. Undermentioned conditions should be followed to have  Critical Illness ;
Entry age:  Minimum 18, Maximum : 65,  Policy maturity age: 70, Coverage: Minimum Rs.50, 000 ,Maximum : Rs. 50,00,000 , Policy Term : Minimum 5 Years to Maximum 20 years .
+ => बीमाशूल्क तालिका

केटाकेटी बीमाशूल्क तालिका

+ => बीमाशुल्क गणना

बीमा शुल्क गणना-(Code No-)