म्यादी जीवन बीमा

यस म्यादी जीवन बीमा योजना कम्पनीबाट प्रस्तुत एउटा नयाँ खालको जीवन बीमा हो । कम विमाशुल्क तिरेर पनि मृत्यु जोखिम वहन हुनु यस योजनाको विशेषता हो ।बैंक तथा वीत्तिय संस्थाहरुमा ऋण लिए पश्चात ऋण लिने व्यक्तिको अचानक मृत्यु हुन गएमा परिवारका सदस्यहरुले उक्त ऋण चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि ऋण चुक्ता गर्न नसकेमा घर जायजेथा नै लिलाम हुने स्थिति आउन सक्छ तर लिएको ऋण रकमको म्यादी जीवन बीमा गरेको छ भने बीमितको मृत्यु भएमा यस कंपनी ले नै ऋण रकम तिरिदिने भएकोले परिवारका सदस्यहरु उक्त चिन्ताबाट मुक्त हुन सक्छन् । विभिन्न पेशामा लागेका व्यक्तिहरुले समयमा नै यस म्यादी जीवन बीमा गरी मृत्यु जोखिम को व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

विशेषताहरुः

म्यादी जीवन बीमा योजनाका विशेषताहरुः

१)
बीमा योजनाको नाम        :  “नयाँ म्यादी जीवन बीमा”
२)
बीमाशुल्क भुक्तानि अवधि  :  ५ ,१० वर्षहरु ।
३)
न्यूनतम प्रवेश उमेर        :  १८ वर्ष
४)
अधिकतम प्रवेश उमेर      : ६० वर्ष
५)
न्यूनतम बीमाङ्क रकम    :  रु.१००,०००/- (एक लाख )
६)
अधिकतम बीमाङ्क रकम  : आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सकिने ।
७)
वीमाशुल्क छुट              : रु.दश लाख भन्दा वढीको बीमाङ्कमा ५% रकम विमाशुल्कमा छुट पाईने ।
८)
बीमाशुल्क भुक्तानि तरिका : वाषिर्क र अर्ध-वाषिर्क
(अर्ध वाषिर्क विमाशुल्क भुक्तानी गर्दा वाषिर्क विमाशुल्कको १% थप विमाशुल्क लिईने)
९)
बीमाङ्क रकम भुक्तानि पाउने अवस्था :- बीमा अवधि भित्र बीमितको मृत्यु भएमा मात्र बीमाङ्क रकम पाईने ।
१०)
यस योजनामा समावेश नभएका सुविधाहरु :-
क)
ऋण
ख)
र्समर्पण मूल्य
ग)
चुक्ता मूल्य
घ)
बोनस
११) कुनै पनि प्रकारका अतिरिक्त सम्झौताहरु (Riders) समावेश नभएको ।

बीमा शुल्क गणना-(Code No-)

+ => बीमा परिचय

म्यादी जीवन बीमा

यस म्यादी जीवन बीमा योजना कम्पनीबाट प्रस्तुत एउटा नयाँ खालको जीवन बीमा हो । कम विमाशुल्क तिरेर पनि मृत्यु जोखिम वहन हुनु यस योजनाको विशेषता हो ।बैंक तथा वीत्तिय संस्थाहरुमा ऋण लिए पश्चात ऋण लिने व्यक्तिको अचानक मृत्यु हुन गएमा परिवारका सदस्यहरुले उक्त ऋण चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि ऋण चुक्ता गर्न नसकेमा घर जायजेथा नै लिलाम हुने स्थिति आउन सक्छ तर लिएको ऋण रकमको म्यादी जीवन बीमा गरेको छ भने बीमितको मृत्यु भएमा यस कंपनी ले नै ऋण रकम तिरिदिने भएकोले परिवारका सदस्यहरु उक्त चिन्ताबाट मुक्त हुन सक्छन् । विभिन्न पेशामा लागेका व्यक्तिहरुले समयमा नै यस म्यादी जीवन बीमा गरी मृत्यु जोखिम को व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
+ => विशेषताहरु

विशेषताहरुः

म्यादी जीवन बीमा योजनाका विशेषताहरुः

१)
बीमा योजनाको नाम        :  “नयाँ म्यादी जीवन बीमा”
२)
बीमाशुल्क भुक्तानि अवधि  :  ५ ,१० वर्षहरु ।
३)
न्यूनतम प्रवेश उमेर        :  १८ वर्ष
४)
अधिकतम प्रवेश उमेर      : ६० वर्ष
५)
न्यूनतम बीमाङ्क रकम    :  रु.१००,०००/- (एक लाख )
६)
अधिकतम बीमाङ्क रकम  : आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सकिने ।
७)
वीमाशुल्क छुट              : रु.दश लाख भन्दा वढीको बीमाङ्कमा ५% रकम विमाशुल्कमा छुट पाईने ।
८)
बीमाशुल्क भुक्तानि तरिका : वाषिर्क र अर्ध-वाषिर्क
(अर्ध वाषिर्क विमाशुल्क भुक्तानी गर्दा वाषिर्क विमाशुल्कको १% थप विमाशुल्क लिईने)
९)
बीमाङ्क रकम भुक्तानि पाउने अवस्था :- बीमा अवधि भित्र बीमितको मृत्यु भएमा मात्र बीमाङ्क रकम पाईने ।
१०)
यस योजनामा समावेश नभएका सुविधाहरु :-
क)
ऋण
ख)
र्समर्पण मूल्य
ग)
चुक्ता मूल्य
घ)
बोनस
११) कुनै पनि प्रकारका अतिरिक्त सम्झौताहरु (Riders) समावेश नभएको ।
+ => बीमाशुल्क गणना

बीमा शुल्क गणना-(Code No-)

(SMART LIFE) जीवन सुरक्षा बीमा

कम्पनीले एकदमै न्यून बीमाशुल्कमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरी देशका बढि भन्दा बढि जनसमुदायलाई सहभागी गराई “सबैका लागि जीवन बीमा – किनकी जीवन अमूल्य छ” भन्ने कम्पनीको मूल नारालाई मूर्तरूप दिन यस SMART LIFE बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ।

विशेषताहरुः

१.    बीमा योजनाको नाम/प्रकार
:
जीवन सुरक्षा बीमा /म्यादी जीवन बीमा
२.    प्रवेश उमेर
:
१६ वर्षदेखि ६० वर्ष सम्म
३.    बीमा अवधि
:
१ वर्ष
४.    बीमा शुल्क भुक्तानी तरिका
:
एकल (बीमा चालु हुनु पूर्व एकमुष्ठ बुझाउनु पर्ने)
५.    न्यूनतम बीमाङ्क
:
रू.२,५०,००००/- (दुइ लाख पचास हजार)
६.    अधिकतम बीमाङ्क
:
क) रू.२० लाखसम्म
ख) यदि बीमा गर्ने व्यक्तिले कम्पनीसँग अन्य योजना (म्यादी जीवन बीमा बाहेक) लिएको भए अधिकतम सो बराबर गर्न सकिने।
७.    यस बीमा योजनामा भएका सुविधा
:
क)    बीमालेखको अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क बराबर रकम बीमालेखमा इच्छाइएको व्यक्ति वा नजिकको हकदारलाई भुक्तानी गरिनेछ।
ख)    यस योजना अन्तर्गत कुनै पनि चुक्ता मूल्य, समर्पण मूल्यवा ऋण उपलब्ध हुने छैन। साथै बीमा अवधि समाप्ति सम्म बीमित जीवित रहेमा कुनै रकम भुक्तानी गरिने छैन।

बीमा शुल्क गणना-(Code No-)

+ => बीमा परिचय

(SMART LIFE) जीवन सुरक्षा बीमा

कम्पनीले एकदमै न्यून बीमाशुल्कमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरी देशका बढि भन्दा बढि जनसमुदायलाई सहभागी गराई “सबैका लागि जीवन बीमा – किनकी जीवन अमूल्य छ” भन्ने कम्पनीको मूल नारालाई मूर्तरूप दिन यस SMART LIFE बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ।
+ => विशेषताहरु

विशेषताहरुः

१.    बीमा योजनाको नाम/प्रकार
:
जीवन सुरक्षा बीमा /म्यादी जीवन बीमा
२.    प्रवेश उमेर
:
१६ वर्षदेखि ६० वर्ष सम्म
३.    बीमा अवधि
:
१ वर्ष
४.    बीमा शुल्क भुक्तानी तरिका
:
एकल (बीमा चालु हुनु पूर्व एकमुष्ठ बुझाउनु पर्ने)
५.    न्यूनतम बीमाङ्क
:
रू.२,५०,००००/- (दुइ लाख पचास हजार)
६.    अधिकतम बीमाङ्क
:
क) रू.२० लाखसम्म
ख) यदि बीमा गर्ने व्यक्तिले कम्पनीसँग अन्य योजना (म्यादी जीवन बीमा बाहेक) लिएको भए अधिकतम सो बराबर गर्न सकिने।
७.    यस बीमा योजनामा भएका सुविधा
:
क)    बीमालेखको अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क बराबर रकम बीमालेखमा इच्छाइएको व्यक्ति वा नजिकको हकदारलाई भुक्तानी गरिनेछ।
ख)    यस योजना अन्तर्गत कुनै पनि चुक्ता मूल्य, समर्पण मूल्यवा ऋण उपलब्ध हुने छैन। साथै बीमा अवधि समाप्ति सम्म बीमित जीवित रहेमा कुनै रकम भुक्तानी गरिने छैन।
+ => बीमाशुल्क गणना

बीमा शुल्क गणना-(Code No-)

नेपाल लाइफ आइइन्स्योर

“Nepal Life iEnsure” जीवन बीमा योजना
विशेषताहरु

हरेक ब्यक्तिले आफ्नो परीवारको उज्जवल भविश्यको परीकल्पना गरेको हुन्छ । तर जीबन अश्चित हुन्छ कति बेला कुन घटनाक्रमले पारीवारीक जीबनशैलीलाई  नै परीवर्तन गर्छ थाहा हुदैन । हरेक ब्यक्तिलाई आफूपछि परीवारमा आर्थिक संकट नपरोस् र आफूले गरेको लगानीको पनि सुनिश्चिता होस् भन्ने चाहना हुन्छ । यहि चाहना पूरा गर्न नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले थौरै लगानीमा अधिक जोखिम बहन गर्नुको साथै आफूले गरको लगानीको पनि सुनिश्चतता गर्न “Nepal Life iEnsure” बीमा योजना ल्याएको छ ।

थोरै लगानीमा अधिक जोखिम बहन ह्ुनुको साथै लगानीको सुनिश्चितता ह्ुनु यो योजनाको मुख्य बिशेषता हो ।

विशेषताहरुः

१)     बीमा योजनाको नाम    ः    “Nepal Life iEnsure” जीवन बीमा योजना
२)     बीमा योजनाको प्रकार    ः    म्यादी जीवन बीमा  (मुनाफामा सरिक नहुने)
३)     प्रवेश उमेर    ः     १८ वर्ष देखि ६० वर्ष
५)     बीमाअवधि    ः    न्यूनतम ५ वर्ष देखि अधिकतम २५ वर्र्ष सम्म
६)     बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर    ः    ६५ वर्ष
७)    बीमा शुल्क भुक्तानि तरिका    ः    वार्षिक, अर्धवार्षिक , त्रैमासिक , मासिक र एकमुष्ठ   तरिका
८)     न्यूनतम बीमाङ्क रकम    ः     रू १००,०००र-(एक लाख)
९)     अधिकतम बीमाङ्क रकम    ः     रू १०,०००,०००र-(एक करोड)

१०) यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरु ः
बीमा शुल्क तिर्ने तरिका अनुसार छुट वा थप शुल्क
वार्षिक      – १% छुट
अर्ध वार्षिक  – छैन
त्रैमासिक    -३ % थप
मासीक     -६ % थप

बीमाङ्कमा छुट
रु २५,००,००० सम्म                   छैन
रु २५,००,००० भन्दा माथी           बीमा शुल्कको  १% छुट
समर्पण तथा कर्जा सुविधा

  • वार्षिक ३ किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुको साथै वीमा प्रारम्भ मिति बाट ३ वर्ष पुरा भए पश्चात सर्मपण मुल्य प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
  • कर्जा सुविधा नरहेको

दुर्घटना मृत्यु लाभ सुविधा (ADB) ः
(ऐच्छिक )
१८ वर्ष देखिका बीमितले अतिरिक्त विमाशुल्क तिरेर बीमाङ्क रकम बराबर अधिकतम रू १,००,००,०००र-(एक करोड) सम्मको दुर्घटना मृत्यु लाभ (ADB) सुविधा लिन सकिने ।

११.बीमाङ्क रकम भुक्तानि पाउने अवस्था ः

पूणर् अवधि भुक्तानि Maturity Benefit) ः

  • बीमालेख चालु रही बीमा अवधि भुक्तानी पश्चात (Maturity) सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमीतले भुक्तानि गरेको बीमाशुल्क बराबरको  रकम  बीमीतलाई फिर्ता दिइने छ (ऐच्छिक सुविधा बापत तिरेको रकम बाहेक )।
  • मृत्यु दावि भुक्तानि (Death  Benefit) ः

    बीमालेख चालु भएको एक वर्ष  भित्र दुर्घटना बाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट (बीमालेख अन्तर्गत नपर्ने जोखिमहरु बाहेक) बीमितको मृत्यु भएमा बीमीतले भुक्तानी गरेको बीमा शुल्क रकम मात्र फिर्ता दिइने छ ।
    बीमालेख चालु भएको एक वर्ष  भित्र दुर्घटना को कारणबाट (बीमालेख अन्तर्गत नपर्ने जोखिमहरु बाहेक) बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम भुक्तानी दिइने छ ।
    बीमालेख चालु भएको एक वर्ष पश्चात बीमा अवधि  भित्र जुनसुकै कारणबाट  (बीमालेख अन्तर्गत नपर्ने जोखिमहरु बाहेक) बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम भुक्तानी दिइने छ ।
    यदि दुर्घटना मृत्यु लाभ सुविधा (ADB) लिएको बीमालेखमा  बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा बीमालेखमा उल्लेख भएको बीमाङ्क रकम तथा दुर्घटना मृत्यु लाभ सुविधा बापतकोे बीमाङ्क रकम एकमुष्ट  भुक्तानी दिइनेछ ।

बीमा शुल्क गणना-(Code No-)

+ => बीमा परिचय

नेपाल लाइफ आइइन्स्योर

“Nepal Life iEnsure” जीवन बीमा योजना
विशेषताहरु

हरेक ब्यक्तिले आफ्नो परीवारको उज्जवल भविश्यको परीकल्पना गरेको हुन्छ । तर जीबन अश्चित हुन्छ कति बेला कुन घटनाक्रमले पारीवारीक जीबनशैलीलाई  नै परीवर्तन गर्छ थाहा हुदैन । हरेक ब्यक्तिलाई आफूपछि परीवारमा आर्थिक संकट नपरोस् र आफूले गरेको लगानीको पनि सुनिश्चिता होस् भन्ने चाहना हुन्छ । यहि चाहना पूरा गर्न नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले थौरै लगानीमा अधिक जोखिम बहन गर्नुको साथै आफूले गरको लगानीको पनि सुनिश्चतता गर्न “Nepal Life iEnsure” बीमा योजना ल्याएको छ ।

थोरै लगानीमा अधिक जोखिम बहन ह्ुनुको साथै लगानीको सुनिश्चितता ह्ुनु यो योजनाको मुख्य बिशेषता हो ।

+ => विशेषताहरु

विशेषताहरुः

१)     बीमा योजनाको नाम    ः    “Nepal Life iEnsure” जीवन बीमा योजना
२)     बीमा योजनाको प्रकार    ः    म्यादी जीवन बीमा  (मुनाफामा सरिक नहुने)
३)     प्रवेश उमेर    ः     १८ वर्ष देखि ६० वर्ष
५)     बीमाअवधि    ः    न्यूनतम ५ वर्ष देखि अधिकतम २५ वर्र्ष सम्म
६)     बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर    ः    ६५ वर्ष
७)    बीमा शुल्क भुक्तानि तरिका    ः    वार्षिक, अर्धवार्षिक , त्रैमासिक , मासिक र एकमुष्ठ   तरिका
८)     न्यूनतम बीमाङ्क रकम    ः     रू १००,०००र-(एक लाख)
९)     अधिकतम बीमाङ्क रकम    ः     रू १०,०००,०००र-(एक करोड)

१०) यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरु ः
बीमा शुल्क तिर्ने तरिका अनुसार छुट वा थप शुल्क
वार्षिक      – १% छुट
अर्ध वार्षिक  – छैन
त्रैमासिक    -३ % थप
मासीक     -६ % थप

बीमाङ्कमा छुट
रु २५,००,००० सम्म                   छैन
रु २५,००,००० भन्दा माथी           बीमा शुल्कको  १% छुट
समर्पण तथा कर्जा सुविधा

  • वार्षिक ३ किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुको साथै वीमा प्रारम्भ मिति बाट ३ वर्ष पुरा भए पश्चात सर्मपण मुल्य प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
  • कर्जा सुविधा नरहेको

दुर्घटना मृत्यु लाभ सुविधा (ADB) ः
(ऐच्छिक )
१८ वर्ष देखिका बीमितले अतिरिक्त विमाशुल्क तिरेर बीमाङ्क रकम बराबर अधिकतम रू १,००,००,०००र-(एक करोड) सम्मको दुर्घटना मृत्यु लाभ (ADB) सुविधा लिन सकिने ।

११.बीमाङ्क रकम भुक्तानि पाउने अवस्था ः

पूणर् अवधि भुक्तानि Maturity Benefit) ः

  • बीमालेख चालु रही बीमा अवधि भुक्तानी पश्चात (Maturity) सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमीतले भुक्तानि गरेको बीमाशुल्क बराबरको  रकम  बीमीतलाई फिर्ता दिइने छ (ऐच्छिक सुविधा बापत तिरेको रकम बाहेक )।
  • मृत्यु दावि भुक्तानि (Death  Benefit) ः

    बीमालेख चालु भएको एक वर्ष  भित्र दुर्घटना बाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट (बीमालेख अन्तर्गत नपर्ने जोखिमहरु बाहेक) बीमितको मृत्यु भएमा बीमीतले भुक्तानी गरेको बीमा शुल्क रकम मात्र फिर्ता दिइने छ ।
    बीमालेख चालु भएको एक वर्ष  भित्र दुर्घटना को कारणबाट (बीमालेख अन्तर्गत नपर्ने जोखिमहरु बाहेक) बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम भुक्तानी दिइने छ ।
    बीमालेख चालु भएको एक वर्ष पश्चात बीमा अवधि  भित्र जुनसुकै कारणबाट  (बीमालेख अन्तर्गत नपर्ने जोखिमहरु बाहेक) बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम भुक्तानी दिइने छ ।
    यदि दुर्घटना मृत्यु लाभ सुविधा (ADB) लिएको बीमालेखमा  बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा बीमालेखमा उल्लेख भएको बीमाङ्क रकम तथा दुर्घटना मृत्यु लाभ सुविधा बापतकोे बीमाङ्क रकम एकमुष्ट  भुक्तानी दिइनेछ ।

+ => बीमाशुल्क गणना

बीमा शुल्क गणना-(Code No-)

———————————————————————-