नौलो जीवन संम्बृद्धि

नौलो जीवन संम्बृद्धि

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले अग्रणी कम्पनीको रूपमा सदाझै आफ्ना मौलिक विशेषता भएको बीमा योजनाहरू मार्फत आम मानिसको विश्वास हासिल गर्न सफल भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा “आजको बचत र लगानी भोलिको समृद्ध जिन्दगानी” को मूल नाराका साथ “नौलो धनवर्षा” नामक नयाँ सावधिक जीवन बीमा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस योजनामा सीमित वर्षको बीमाशुल्क भुक्तानीमा बीमा अवधिभरि जोखिम बहन हुने बीमा अवधि समाप्त हुनु अगावै विभिन्न ४ किस्तामा बीमाङ्क रकम भुक्तानी हुने, एकल भुक्तानीको व्यवस्था, अपाङ्ग अशक्तताको सुविधा, बीमालेख धितोमा एक वर्षमा नै कर्जा उपलब्ध हुने जस्ता सुविधाहरू रहेका छन् ।

 

योजनाका मुख्य विशेषताहरू :

१६ वर्ष देखि ६० वर्ष सम्मका व्यक्तिको जीवन बीमा गर्न सकिने
बीमा १०, १५, २० र २५ वर्ष अवधिका लागि बीमा गर्न सकिने,
सीमित अवधि बीमाशुल्क भुक्तानी गरी बीमा अवधिभरि जोखिम बहन हुने,
बीमा अवधि समाप्त हुनु अगावै ४–४ वर्षको अन्तरालमा सम्पूर्ण बीमाङ्क रकम फिर्ता भई सक्ने ।
बीमा अवधि समाप्तिमा एकमुस्ट बोनस रकम पाइने,
बीमा चालू भएको १ वर्ष पश्चात् बीमालेख धितो राखि सहजै कर्जा लिन सकिने,
बीमा अवधिमा बीमितको मृत्यु भएमा विभिन्न किस्तामा गरिएको आवधिक भुक्तानी कट्टा नगरी बीमाङ्क र आर्जि बोनस रकम उपलब्ध हुने,
थप परिष्कृत अपाङ्ग असक्तता सुविधा उपलब्ध रहेको,
बीमाशुल्क एकल किस्तामा मात्र पनि भुक्तानी गर्न सकिने । एकल बीमाशुल्क भुक्तानीमा बीमाङ्क को २.५ गुणा मृत्यु जोखिम बहन हुने,
बीमालेख धितोमा १ वर्षमा नै कर्जा उपलब्ध हुने ।
बीमालेख सम्बन्धी विस्तृत जानकारी
१)  बीमा योजनाको प्रकार :   सीमित भुक्तानी धनफिर्ता सावधिक जीवन बीमा
२)  प्रवेश उमेर:   १६ वर्ष देखि ६० वर्ष
३)  बीमा अवधि:   १० वर्ष, १५ वर्ष, २० वर्ष वा २५ वर्ष
४)  बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर:  ७० वर्ष
५)  बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि    :
बीमा अवधि
१० वर्ष
१५  वर्ष
२०  वर्ष
२५  वर्ष
बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि
एकल वा ८  वर्ष
एकल वा १२  वर्ष
एकल वा १६ वर्ष
एकल वा २० वर्ष
६)  बीमाङ्क रकम:     रु.५०,०००/– (पचास हजार ) देखि  आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सकिने ।
७)  बीमाशुल्क छुट :
बीमाङ्क रकमको आधारमा छुट
बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा छुट
बीमाङ्क रकम
छुट (प्रति हजार)
भुक्तानी तरिका
छुट (प्रतिशत)
रु. ५,०१,०००  देखि रु.२५,००,००० सम्म
५० पैसा
वार्षिक
२ प्रतिशत छुट
रु. २५,०१,०००  देखि रु.५०,००,००० सम्म
रु.१
अर्ध–वार्षिक
१ प्रतिशत छुट
रु. ५०,०१,०००  देखि रु.१,००,००,००० सम्म
रु.१.५० 
त्रैमासिक
छुट छैन
रु. १,००,०१,०००  देखि  माथि
रु.२
मासिक
थप ५ प्रतिशत
८)  ऐच्छिक सुविधा:   दुर्घटना लाभ, बीमाशुल्क छुट सुविधा र अशक्त सुविधा समावेश भएको । ऐच्छिक सुविधा बीमाङ्क बराबर अधिकतम रु.५०,००,००० सम्म लिन सकिने । ऐच्छिक सुविधा लिई बीमा अवधिमा बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबर थप रकम उपलब्ध हुने र दुर्घटनाको कारणबाट अपाङ्ग अशक्त भएमा ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबरको रकम मासिक १२० किस्तामा उपलब्ध हुने र बाँकी अवधिको बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु नपर्ने, साथै बीमालेख चालू रहि मृत्यु जोखिम बहन भइ रहने, बीमालेखको शर्त बमोजिम धनफिर्ता हुने तथा अवधि समाप्तिमा बोनस समेत प्राप्त हुने ।
९)  यस योजनामा समावेश भएका सुविधा: ऋण तथा समर्पण मूल्य 
क) एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको अवस्थामा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात् बीमालेखको समर्पण मूल्य प्राप्त हुनेछ र समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
ख) एकल बीमाशुल्क बाहेक अन्य बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको हकमा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात् वार्षिक २ किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गरे पछि समर्पण मूल्य प्राप्त हुनेछ र समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
१०)  बीमाङ्क रकम भुक्तानी पाउने अवस्था:  तपसिल बमोजिम भुक्तानी हुनेछ ।
अवधि भुक्तानी गरिने अवधि
बीमा अवधि
१० वर्ष
१५  वर्ष
२० वर्ष
२५  वर्ष
४ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको
४०%
३०%
२०%
१५%
८ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको
६०%
३०%
२०%
१५%
१२ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको
४०%
२०%
१५%
१६ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको
४०%
१५%
२० वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको
४०%
क)बीमालेख चालू रही बीमा अवधि समाप्ति मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेख अन्तर्गत बीमाङ्क रकम माथि उल्लिखित बमोजिमको किस्तामा भुक्तानी दिइनुका साथै आर्जित बोनस बीमालेख अवधि समाप्तिमा एकमुस्ट दिइने छ ।
ख) बीमालेख चालू रही बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र बीमा लेखले आर्जन गरेको नियमानुसारको बोनस रकम एकमुस्ट भुक्तानी दिइनेछ तर एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकामा बीमाङ्कको २.५ गुणाले हुने रकम र आर्जित बोनस एकमुस्ट भुक्तानी दिइनेछ । यसरी भुक्तानी गर्दा अवधि भुक्तानी बापत प्रदान गरेको रकम कट्टा गरिने छैन ।

बीमाशूल्क तालिका

बीमा शुल्क गणना-(Code No-26)

+ => बीमा परिचय

नौलो जीवन संम्बृद्धि

नौलो जीवन संम्बृद्धि

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले अग्रणी कम्पनीको रूपमा सदाझै आफ्ना मौलिक विशेषता भएको बीमा योजनाहरू मार्फत आम मानिसको विश्वास हासिल गर्न सफल भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा “आजको बचत र लगानी भोलिको समृद्ध जिन्दगानी” को मूल नाराका साथ “नौलो धनवर्षा” नामक नयाँ सावधिक जीवन बीमा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस योजनामा सीमित वर्षको बीमाशुल्क भुक्तानीमा बीमा अवधिभरि जोखिम बहन हुने बीमा अवधि समाप्त हुनु अगावै विभिन्न ४ किस्तामा बीमाङ्क रकम भुक्तानी हुने, एकल भुक्तानीको व्यवस्था, अपाङ्ग अशक्तताको सुविधा, बीमालेख धितोमा एक वर्षमा नै कर्जा उपलब्ध हुने जस्ता सुविधाहरू रहेका छन् ।

 

+ => विशेषताहरु

योजनाका मुख्य विशेषताहरू :

१६ वर्ष देखि ६० वर्ष सम्मका व्यक्तिको जीवन बीमा गर्न सकिने
बीमा १०, १५, २० र २५ वर्ष अवधिका लागि बीमा गर्न सकिने,
सीमित अवधि बीमाशुल्क भुक्तानी गरी बीमा अवधिभरि जोखिम बहन हुने,
बीमा अवधि समाप्त हुनु अगावै ४–४ वर्षको अन्तरालमा सम्पूर्ण बीमाङ्क रकम फिर्ता भई सक्ने ।
बीमा अवधि समाप्तिमा एकमुस्ट बोनस रकम पाइने,
बीमा चालू भएको १ वर्ष पश्चात् बीमालेख धितो राखि सहजै कर्जा लिन सकिने,
बीमा अवधिमा बीमितको मृत्यु भएमा विभिन्न किस्तामा गरिएको आवधिक भुक्तानी कट्टा नगरी बीमाङ्क र आर्जि बोनस रकम उपलब्ध हुने,
थप परिष्कृत अपाङ्ग असक्तता सुविधा उपलब्ध रहेको,
बीमाशुल्क एकल किस्तामा मात्र पनि भुक्तानी गर्न सकिने । एकल बीमाशुल्क भुक्तानीमा बीमाङ्क को २.५ गुणा मृत्यु जोखिम बहन हुने,
बीमालेख धितोमा १ वर्षमा नै कर्जा उपलब्ध हुने ।
बीमालेख सम्बन्धी विस्तृत जानकारी
१)  बीमा योजनाको प्रकार :   सीमित भुक्तानी धनफिर्ता सावधिक जीवन बीमा
२)  प्रवेश उमेर:   १६ वर्ष देखि ६० वर्ष
३)  बीमा अवधि:   १० वर्ष, १५ वर्ष, २० वर्ष वा २५ वर्ष
४)  बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर:  ७० वर्ष
५)  बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि    :
बीमा अवधि
१० वर्ष
१५  वर्ष
२०  वर्ष
२५  वर्ष
बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि
एकल वा ८  वर्ष
एकल वा १२  वर्ष
एकल वा १६ वर्ष
एकल वा २० वर्ष
६)  बीमाङ्क रकम:     रु.५०,०००/– (पचास हजार ) देखि  आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सकिने ।
७)  बीमाशुल्क छुट :
बीमाङ्क रकमको आधारमा छुट
बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा छुट
बीमाङ्क रकम
छुट (प्रति हजार)
भुक्तानी तरिका
छुट (प्रतिशत)
रु. ५,०१,०००  देखि रु.२५,००,००० सम्म
५० पैसा
वार्षिक
२ प्रतिशत छुट
रु. २५,०१,०००  देखि रु.५०,००,००० सम्म
रु.१
अर्ध–वार्षिक
१ प्रतिशत छुट
रु. ५०,०१,०००  देखि रु.१,००,००,००० सम्म
रु.१.५० 
त्रैमासिक
छुट छैन
रु. १,००,०१,०००  देखि  माथि
रु.२
मासिक
थप ५ प्रतिशत
८)  ऐच्छिक सुविधा:   दुर्घटना लाभ, बीमाशुल्क छुट सुविधा र अशक्त सुविधा समावेश भएको । ऐच्छिक सुविधा बीमाङ्क बराबर अधिकतम रु.५०,००,००० सम्म लिन सकिने । ऐच्छिक सुविधा लिई बीमा अवधिमा बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबर थप रकम उपलब्ध हुने र दुर्घटनाको कारणबाट अपाङ्ग अशक्त भएमा ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबरको रकम मासिक १२० किस्तामा उपलब्ध हुने र बाँकी अवधिको बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु नपर्ने, साथै बीमालेख चालू रहि मृत्यु जोखिम बहन भइ रहने, बीमालेखको शर्त बमोजिम धनफिर्ता हुने तथा अवधि समाप्तिमा बोनस समेत प्राप्त हुने ।
९)  यस योजनामा समावेश भएका सुविधा: ऋण तथा समर्पण मूल्य 
क) एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको अवस्थामा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात् बीमालेखको समर्पण मूल्य प्राप्त हुनेछ र समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
ख) एकल बीमाशुल्क बाहेक अन्य बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको हकमा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात् वार्षिक २ किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गरे पछि समर्पण मूल्य प्राप्त हुनेछ र समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
१०)  बीमाङ्क रकम भुक्तानी पाउने अवस्था:  तपसिल बमोजिम भुक्तानी हुनेछ ।
अवधि भुक्तानी गरिने अवधि
बीमा अवधि
१० वर्ष
१५  वर्ष
२० वर्ष
२५  वर्ष
४ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको
४०%
३०%
२०%
१५%
८ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको
६०%
३०%
२०%
१५%
१२ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको
४०%
२०%
१५%
१६ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको
४०%
१५%
२० वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको
४०%
क)बीमालेख चालू रही बीमा अवधि समाप्ति मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेख अन्तर्गत बीमाङ्क रकम माथि उल्लिखित बमोजिमको किस्तामा भुक्तानी दिइनुका साथै आर्जित बोनस बीमालेख अवधि समाप्तिमा एकमुस्ट दिइने छ ।
ख) बीमालेख चालू रही बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र बीमा लेखले आर्जन गरेको नियमानुसारको बोनस रकम एकमुस्ट भुक्तानी दिइनेछ तर एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकामा बीमाङ्कको २.५ गुणाले हुने रकम र आर्जित बोनस एकमुस्ट भुक्तानी दिइनेछ । यसरी भुक्तानी गर्दा अवधि भुक्तानी बापत प्रदान गरेको रकम कट्टा गरिने छैन ।
+ => बीमा भिडियो

बीमाशूल्क तालिका

+ => बीमाशुल्क गणना

बीमा शुल्क गणना-(Code No-26)

नौलो धनवर्षा जीवन बीमा

नौलो धनवर्षा जीवन बीमा बीमाको विशेषताहरू

१) बीमा योजनाको नाम : नौलो धनवर्षा जीवन बीमा
२) बीमा योजनाको प्रकार : सिमित भुक्तानी धनफिर्ता साबधिक  जीवन बीमा [Limited Payment Anticipated (Money-back)   Endowment Plan]
३) न्यूनतम प्रवेश उमेर  : १६ वर्ष
४) ऐच्छिक सुविधा प्रवेश उमेर : १६ वर्ष
५) अधिकतम प्रवेश उमेर : ६० वर्ष
६) बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर : ७० वर्ष
७) अधिकतम बीमा अवधि : २५ वर्ष
८) न्यूनतम बीमा अवधि : १० वर्ष
९) विमाशुल्क भुक्तानि अवधि    :          
बीमा अवधि      १० वर्ष  १५ वर्ष  २० वर्ष  २५ वर्ष
बीमा शुल्क भुक्तानीअवधि एकल वा ८ वर्ष एकल वा १२ वर्ष एकल वा १६ वर्ष एकल वा २० वर्ष
१०) न्यूनतम बीमाङ्क रकम :  रु. ५०,०००/– (पचास हजार मात्र)
११) अधिकतम बीमाङ्क रकम : आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सकिने ।
१२)       बीमाशुल्कमा छुट :                  
क) बीमाशुल्क भुक्तानि तरिकाको आधारमा छुटः
                बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा    २ प्रतिशत छुट
                अर्ध–बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा         १ प्रतिशत छुट
                त्रैमासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा छुट छैन
                मासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा    थप ५ प्रतिशत
 ख) बीमाङ्क रकमको आधारमा छुटः
                बीमाड्ढ रकम    छुट
                रु. ५०१,००० देखि रु.२,५००,००० सम्म     प्रतिहजार ०।५० पैसा
                रु. २,५०१,००० देखि रु.५,०००,००० सम्म  प्रतिहजार रु.१
                रु. ५,००१,००० देखि रु.१०,०००,००० सम्म प्रतिहजार रु.१।५०
                रु. १०,००१,००० देखि माथि        प्रतिहजार रु.२
१३) ऐच्छिक सुविधाः     दुर्घटना लाभ, बीमाशुल्क छुट सुविधा र अशक्त सुविधा समावेश भएको । यस ऐच्छिक सुविधा मूल बीमालेखको बीमाङ्क बराबर वा अधिकतम् रु. १,००,००,०० सम्म लिन सकिने ।
—           दुर्घटना मृत्यु लाभ (ADB)
                दुर्घटनाको कारणबाट १८३ दिनभित्र बीमितको मृत्यु भएमा दुर्घटना मृत्यु वापत थप ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबर रकम भुक्तानी गरिने छ ।
—           बीमा शुल्क छुट सुविधा (PWB) तथा अपाङ्ग/अशक्त सुविधा (PTD)
                दुर्घटनाको कारणबाट तपसिल बमोजिम बीमित शारीरिक अंग/भंग भई अपाङ्ग÷अशक्त भएको प्रमाणित भएमा दुर्घटना पश्चात बीमालेखको वार्षिकोत्सव मितिदेखि ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबर रकम, मासिक १२० समान किस्तामा अपाङ्ग/अशक्त बीमितलाई भुक्तानी गरिने छ । साथै दुर्घटना पश्चात बीमालेखको वार्षिकोत्सव मिति देखि बीमालेख अन्तर्गत तिर्न बाँकी सम्पूर्ण बीमाशुल्क भुक्तानीमा छुट प्रदान गरिने छ र बीमालेख चालु रहिरहने छ ।
                 तपसिल
१)         दुबै आँखाको दृष्टि पूर्ण रुपले गुमेमा, वा
२)         नाडी वा सो भन्दा माथि दुवै हात काटिएमा वा सो को स्थायी रुपमा उपयोगिता समाप्त भई काम नलाग्ने भएमा, वा
३)         गोली गाँठो वा सो भन्दा माथि देखि दुवै गोडा काटिएमा वा सो को स्थायी रुपमा उपयोगिता समाप्त भई काम नलाग्ने भएमा, वा
४)         नाडी वा सो भन्दा माथि देखि एउटा हात र गोलीगाँठो वा सो भन्दा माथि देखि एउटा गोडा काटिएमा वा सो को स्थायी रुपमा उपयोगिता समाप्त भई काम नलाग्ने भएमा, वा
५)         एउटा आँखाको दृष्टि पूर्ण रुपले गुमी “नाडी वा सो भन्दा माथि देखी एउटा हात काटिएमा” वा
६)         स्थायी रुपमा तपसिल बमोजिम दैनिक जीवनका ६ गतिविधी मध्ये कम्तीमा कुनै ४ वटा कृयाकलाप कुनै यान्त्रिक उपकरण, विशेष उपकरण (Devices) वा अन्य साधन विना र अरु कसैको सहयोग समेत लिई गर्न असमर्थ भएमा पूर्ण स्थायी असक्त भएको मानिने छ ।
क)        कपडा लगाउन (Dressing): सबै आवश्यक कपडा लगाउन वा फुकाल्न ।
ख)        धुन (Washing): सफा सुग्घर र व्यक्तिगत स्वच्छताको एक पर्याप्त स्तर कायम राख्नको लागि धुन सक्ने क्षमता ।
ग)        खान Feeding): खाना पाकेपछि वा तयार भएपछि खानाको प्लेट वा कचौराबाट मुखसम्म खाना लग्न सक्ने क्षमता ।
घ)        शौच (Toileting): शौचालयको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था वा आफ्नो मलमुत्रको व्यवस्थापन गरी सन्तोषप्रद व्यक्तिगत स्वच्छता (Hygiene) राख्न सक्ने क्षमता ।
ङ)         गतिशिलता (Mobility): घरभित्र समथर सतहमा एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा आउन जान सक्ने क्षमता ।
च)        स्थानान्तरण (Transferring): ओछ्यान (Bed) बाट सिधा कुर्सी वा ह्विल चेयरमा बस्न र सोको विपरित गर्न सक्ने क्षमता ।
                पूर्ण स्थायी असक्तताको पुष्ट्याईका लागि कम्पनीले आफ्नो कर्मचारी वा मान्यता प्राप्त चिकित्सक खटाई प्रमाणिकरण गर्न सक्ने छ ।
१४) यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरू :–
क)        ऋण तथा समर्पण मूल्य–एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने गरी जारी गरिएका बीमालेखको हकमा बीमा प्रारम्भ मिति (Date of Commencement) को एक बर्ष पूरा भएपछि समर्पण मूल्य र ऋण प्राप्त गर्न सकिने छ ।
                एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरीका बाहेक अन्य बीमाशुल्क भुक्तानी तरीकाको हकमा बीमालेख प्रारम्भ मिति (Date of Commencement) बाट दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र समर्पण मूल्य तथा कर्जा पाइनेछ ।
१५) बीमाङ्क रकम भुक्तानि पाउने अवस्थाः तपसिल बमोजिम भुक्तानी हुनेछ ।
अवधि भुक्तानी गरिने अवधि     बीमा अवधि
                १० वर्ष  १५ वर्ष  २० वर्ष  २५ वर्ष
४ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको    ४०%     ३०%     २०%     १५%
८ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको    ६०%     ३०%     २०%     १५%
१२ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको              ४०%     २०%     १५%
१६ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको                          ४०%     १५%
२० वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको                                      ४०%
क)        बीमालेख चालु रही बीमा अवधि समाप्ती मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेख अन्तर्गत बीमाङ्क रकम माथि उल्लेखित तपशिल बमोजिमको किस्तामा भुक्तानी दिईनुका साथै आर्जित बोनस बीमालेख अवधि समाप्तिमा एकमुष्ट दिइने छ । यसरी भुक्तानी गर्दा आंशिक अवधि भुक्तानी वापत प्रदान गरेको रकम कट्टा गरिने छैन ।
ख)        बीमालेख चालु रही बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र बीमालेखले आर्जन गरेको नियमानुसारको बोनस रकम एकमुष्ठ भुक्तानी दिइनेछ तर एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरीकामा बीमाङ्कको २.५ गुणाले हुने रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ठ भुक्तानीे दिईनेछ । यसरी भुक्तानी गर्दा अवधि भुक्तानी बापत प्रदान गरेको रकम कट्टा गरिने छैन ।

बीमाशूल्क तालिका

बीमा शुल्क गणना-(Code No-25)

+ => बीमा परिचय

नौलो धनवर्षा जीवन बीमा

+ => विशेषताहरु

नौलो धनवर्षा जीवन बीमा बीमाको विशेषताहरू

१) बीमा योजनाको नाम : नौलो धनवर्षा जीवन बीमा
२) बीमा योजनाको प्रकार : सिमित भुक्तानी धनफिर्ता साबधिक  जीवन बीमा [Limited Payment Anticipated (Money-back)   Endowment Plan]
३) न्यूनतम प्रवेश उमेर  : १६ वर्ष
४) ऐच्छिक सुविधा प्रवेश उमेर : १६ वर्ष
५) अधिकतम प्रवेश उमेर : ६० वर्ष
६) बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर : ७० वर्ष
७) अधिकतम बीमा अवधि : २५ वर्ष
८) न्यूनतम बीमा अवधि : १० वर्ष
९) विमाशुल्क भुक्तानि अवधि    :          
बीमा अवधि      १० वर्ष  १५ वर्ष  २० वर्ष  २५ वर्ष
बीमा शुल्क भुक्तानीअवधि एकल वा ८ वर्ष एकल वा १२ वर्ष एकल वा १६ वर्ष एकल वा २० वर्ष
१०) न्यूनतम बीमाङ्क रकम :  रु. ५०,०००/– (पचास हजार मात्र)
११) अधिकतम बीमाङ्क रकम : आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सकिने ।
१२)       बीमाशुल्कमा छुट :                  
क) बीमाशुल्क भुक्तानि तरिकाको आधारमा छुटः
                बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा    २ प्रतिशत छुट
                अर्ध–बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा         १ प्रतिशत छुट
                त्रैमासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा छुट छैन
                मासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा    थप ५ प्रतिशत
 ख) बीमाङ्क रकमको आधारमा छुटः
                बीमाड्ढ रकम    छुट
                रु. ५०१,००० देखि रु.२,५००,००० सम्म     प्रतिहजार ०।५० पैसा
                रु. २,५०१,००० देखि रु.५,०००,००० सम्म  प्रतिहजार रु.१
                रु. ५,००१,००० देखि रु.१०,०००,००० सम्म प्रतिहजार रु.१।५०
                रु. १०,००१,००० देखि माथि        प्रतिहजार रु.२
१३) ऐच्छिक सुविधाः     दुर्घटना लाभ, बीमाशुल्क छुट सुविधा र अशक्त सुविधा समावेश भएको । यस ऐच्छिक सुविधा मूल बीमालेखको बीमाङ्क बराबर वा अधिकतम् रु. १,००,००,०० सम्म लिन सकिने ।
—           दुर्घटना मृत्यु लाभ (ADB)
                दुर्घटनाको कारणबाट १८३ दिनभित्र बीमितको मृत्यु भएमा दुर्घटना मृत्यु वापत थप ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबर रकम भुक्तानी गरिने छ ।
—           बीमा शुल्क छुट सुविधा (PWB) तथा अपाङ्ग/अशक्त सुविधा (PTD)
                दुर्घटनाको कारणबाट तपसिल बमोजिम बीमित शारीरिक अंग/भंग भई अपाङ्ग÷अशक्त भएको प्रमाणित भएमा दुर्घटना पश्चात बीमालेखको वार्षिकोत्सव मितिदेखि ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबर रकम, मासिक १२० समान किस्तामा अपाङ्ग/अशक्त बीमितलाई भुक्तानी गरिने छ । साथै दुर्घटना पश्चात बीमालेखको वार्षिकोत्सव मिति देखि बीमालेख अन्तर्गत तिर्न बाँकी सम्पूर्ण बीमाशुल्क भुक्तानीमा छुट प्रदान गरिने छ र बीमालेख चालु रहिरहने छ ।
                 तपसिल
१)         दुबै आँखाको दृष्टि पूर्ण रुपले गुमेमा, वा
२)         नाडी वा सो भन्दा माथि दुवै हात काटिएमा वा सो को स्थायी रुपमा उपयोगिता समाप्त भई काम नलाग्ने भएमा, वा
३)         गोली गाँठो वा सो भन्दा माथि देखि दुवै गोडा काटिएमा वा सो को स्थायी रुपमा उपयोगिता समाप्त भई काम नलाग्ने भएमा, वा
४)         नाडी वा सो भन्दा माथि देखि एउटा हात र गोलीगाँठो वा सो भन्दा माथि देखि एउटा गोडा काटिएमा वा सो को स्थायी रुपमा उपयोगिता समाप्त भई काम नलाग्ने भएमा, वा
५)         एउटा आँखाको दृष्टि पूर्ण रुपले गुमी “नाडी वा सो भन्दा माथि देखी एउटा हात काटिएमा” वा
६)         स्थायी रुपमा तपसिल बमोजिम दैनिक जीवनका ६ गतिविधी मध्ये कम्तीमा कुनै ४ वटा कृयाकलाप कुनै यान्त्रिक उपकरण, विशेष उपकरण (Devices) वा अन्य साधन विना र अरु कसैको सहयोग समेत लिई गर्न असमर्थ भएमा पूर्ण स्थायी असक्त भएको मानिने छ ।
क)        कपडा लगाउन (Dressing): सबै आवश्यक कपडा लगाउन वा फुकाल्न ।
ख)        धुन (Washing): सफा सुग्घर र व्यक्तिगत स्वच्छताको एक पर्याप्त स्तर कायम राख्नको लागि धुन सक्ने क्षमता ।
ग)        खान Feeding): खाना पाकेपछि वा तयार भएपछि खानाको प्लेट वा कचौराबाट मुखसम्म खाना लग्न सक्ने क्षमता ।
घ)        शौच (Toileting): शौचालयको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था वा आफ्नो मलमुत्रको व्यवस्थापन गरी सन्तोषप्रद व्यक्तिगत स्वच्छता (Hygiene) राख्न सक्ने क्षमता ।
ङ)         गतिशिलता (Mobility): घरभित्र समथर सतहमा एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा आउन जान सक्ने क्षमता ।
च)        स्थानान्तरण (Transferring): ओछ्यान (Bed) बाट सिधा कुर्सी वा ह्विल चेयरमा बस्न र सोको विपरित गर्न सक्ने क्षमता ।
                पूर्ण स्थायी असक्तताको पुष्ट्याईका लागि कम्पनीले आफ्नो कर्मचारी वा मान्यता प्राप्त चिकित्सक खटाई प्रमाणिकरण गर्न सक्ने छ ।
१४) यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरू :–
क)        ऋण तथा समर्पण मूल्य–एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने गरी जारी गरिएका बीमालेखको हकमा बीमा प्रारम्भ मिति (Date of Commencement) को एक बर्ष पूरा भएपछि समर्पण मूल्य र ऋण प्राप्त गर्न सकिने छ ।
                एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरीका बाहेक अन्य बीमाशुल्क भुक्तानी तरीकाको हकमा बीमालेख प्रारम्भ मिति (Date of Commencement) बाट दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र समर्पण मूल्य तथा कर्जा पाइनेछ ।
१५) बीमाङ्क रकम भुक्तानि पाउने अवस्थाः तपसिल बमोजिम भुक्तानी हुनेछ ।
अवधि भुक्तानी गरिने अवधि     बीमा अवधि
                १० वर्ष  १५ वर्ष  २० वर्ष  २५ वर्ष
४ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको    ४०%     ३०%     २०%     १५%
८ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको    ६०%     ३०%     २०%     १५%
१२ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको              ४०%     २०%     १५%
१६ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको                          ४०%     १५%
२० वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको                                      ४०%
क)        बीमालेख चालु रही बीमा अवधि समाप्ती मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेख अन्तर्गत बीमाङ्क रकम माथि उल्लेखित तपशिल बमोजिमको किस्तामा भुक्तानी दिईनुका साथै आर्जित बोनस बीमालेख अवधि समाप्तिमा एकमुष्ट दिइने छ । यसरी भुक्तानी गर्दा आंशिक अवधि भुक्तानी वापत प्रदान गरेको रकम कट्टा गरिने छैन ।
ख)        बीमालेख चालु रही बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र बीमालेखले आर्जन गरेको नियमानुसारको बोनस रकम एकमुष्ठ भुक्तानी दिइनेछ तर एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरीकामा बीमाङ्कको २.५ गुणाले हुने रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ठ भुक्तानीे दिईनेछ । यसरी भुक्तानी गर्दा अवधि भुक्तानी बापत प्रदान गरेको रकम कट्टा गरिने छैन ।
+ => बीमाशूल्क तालिका

बीमाशूल्क तालिका

+ => बीमाशुल्क गणना

बीमा शुल्क गणना-(Code No-25)

जीवन उन्नति बीमा योजना

विशेषताहरुः

जीवन उन्नति बीमाको विशेषताहरू

१)    बीमा योजनाको नाम                 :      जीवन उन्नति बीमा
२)    बीमा योजनाको प्रकार              :      सिमित भुक्तानी धनफिर्ता साबधिक
                                                         जीवन बीमा [Limited Payment Anticipated (Money-back) Endowment Plan] 
३)    न्यूनतम प्रवेश उमेर                 :      १६ वर्ष
४) ऐच्छिक सुविधा प्रवेश उमेर          :      १६ वर्ष
५)    अधिकतम प्रवेश उमेर             :      ५८ वर्ष
६)    बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर      :      ७० वर्ष
७)    अधिकतम बीमा अवधि            :      २० वर्ष
८)    न्यूनतम बीमा अवधि                :      १२ वर्ष
९)    विमाशुल्क भुक्तानि अवधि    :
बीमा अवधि                                   १२ वर्ष                  १६ वर्ष                 २० वर्ष
बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि        एकल वा १० वर्ष      एकल वा १४ वर्ष      एकल वा १८ वर्ष
१०)   न्यूनतम बीमाङ्क रकम             :      रु.५०,०००÷– (पचास हजार मात्र)
११)   अधिकतम बीमाङ्क रकम          :      आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सकिने ।
१२)   बीमाशुल्कमा छुट      :                 
                क) बीमाशुल्क भुक्तानि तरिकाको आधारमा छुट :
                बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा               २ प्रतिशत छुट
                अर्ध–बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा        १ प्रतिशत छुट
                त्रैमासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा            छुट छैन
                मासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा             थप ५ प्रतिशत
                ख) बीमाङ्क रकमको आधारमा छुटः
                बीमाड्ढ रकम                                            छुट
                रु. ५०१,००० देखि रु.२५,००,००० सम्म          प्रतिहजार ५० पैसा
                रु. २५,०१,००० देखि रु.५०,००,००० सम्म       प्रतिहजार रु.१
                रु. ५०,०१,००० देखि रु.१,००,००,००० सम्म     प्रतिहजार रु.१।५०
                रु. १,००,०१,००० देखि माथि                         प्रतिहजार रु.२
१३) ऐच्छिक सुविधा ः दुर्घटना लाभ, विमाशुल्क छुट सुविधा र अशक्त सुविधा समावेश भएको । यस ऐच्छिक सुविधा मूल बीमालेखको बीमाङ्क बराबर वा अधिकतम्
रु. १,००,००,०० सम्म लिन सकिने ।
                —           दुर्घटना मृत्यु लाभ (ADB)
                                दुर्घटनाको कारणबाट १८३ दिनभित्र बीमितको मृत्यु भएमा दुर्घटना मृत्यु वापत थप ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबर रकम भुक्तानी गरिने छ ।
                —           बीमा शुल्क छुट सुविधा (PWB) तथा अपाङ्ग/अशक्त सुविधा (एत्म्)
                —           दुर्घटनाको कारणबाट तपसिल बमोजिम बीमित शारीरिक अंग/भंग भई अपाङ्ग/अशक्त भएको प्रमाणित भएमा दुर्घटना पश्चात बीमालेखको                                           वार्षिकोत्सव मिति ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबर रकम, मासिक १२० समान किस्तामा अपाङ्ग÷अशक्त बीमितलाई भुक्तानी गरिने छ । साथै                                     दुर्घटना पश्चात बीमालेखको वार्षिकोत्सव मिति देखि बीमालेख अन्र्तगतको तिर्न बाँकी सम्पूर्ण बीमाशुल्क भुक्तानीमा छुट प्रदान गरिने छ र                                           बीमालेख चालु रहिरहने छ ।
                तपसिल
१)    दुबै आँखाको दृष्टि पूर्ण रुपले गुमेमा, वा
२)    नाडी वा सो भन्दा माथि दुवै हात काटिएमा वा सो को स्थायी रुपमा उपयोगिता समाप्त भई काम नलाग्ने भएमा, वा
३)    गोली गाँठो वा सो भन्दा माथि देखि दुवै गोडा काटिएमा वा सो को स्थायी रुपमा उपयोगिता समाप्त भई काम नलाग्ने भएमा, वा
४)    नाडी वा सो भन्दा माथि देखि एउटा हात र गोलीगाँठो वा सो भन्दा माथि देखि एउटा गोडा काटिएमा वा सो को स्थायी रुपमा उपयोगिता समाप्त भई काम नलाग्ने भएमा, वा
५)    एउटा आँखाको दृष्टि पूर्ण रुपले गुमी “नाडी वा सो भन्दा माथि देखी एउटा हात काटिएमा” वा
६)    स्थायी रुपमा तपसिल बमोजिम दैनिक जीवनका ६ गतिविधी मध्ये कम्तीमा कुनै ४ वटा कृयाकलाप कुनै यान्त्रिक उपकरण, विशेष उपकरण (Devices) वा अन्य साधन विना र अरु कसैको सहयोग समेत लिई गर्न असमर्थ भएमा पूर्ण स्थायी असक्त भएको मानिने छ ।
क)    कपडा लगाउन (Dressing): सबै आवश्यक कपडा लगाउन वा फुकाल्न ।
ख)    धुन (Washing): सफा सुग्घर र व्यक्तिगत स्वच्छताको एक पर्याप्त स्तर कायम राख्नको लागि धुन सक्ने क्षमता ।
ग)    खान (Feeding): खाना पाकेपछि वा तयार भएपछि खानाको प्लेट वा कचौराबाट मुखसम्म खाना लग्न सक्ने क्षमता ।
घ)    शौच (Toileting): शौचालयको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था वा आफ्नो मलमुत्रको व्यवस्थापन गरी सन्तोषप्रद व्यक्तिगत स्वच्छता (Hygiene) राख्न सक्ने क्षमता ।
ङ)    गतिशिलता (Mobility): घरभित्र समथर सतहमा एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा आउन जान सक्ने क्षमता ।
च)    स्थानान्तरण (Transferring): ओछ्यान (Bed) बाट सिधा कुर्सी वा ह्विल चेयरमा बस्न र सोको विपरित गर्न सक्ने क्षमता ।
                पूर्ण स्थायी असक्तताको पुष्ट्याईका लागि कम्पनीले आफ्नो कर्मचारी वा मान्यता प्राप्त चिकित्सक खटाई प्रमाणिकरण गर्न सक्ने छ ।
१४) यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरू:–
क)    ऋण तथा समर्पण मूल्य–एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने गरी जारी गरिएका बीमालेखको हकमा बीमा प्रारम्भ मिति (Date of Commencement) को एक वर्ष पूरा भएपछि समर्पण मूल्य र ऋण प्राप्त गर्न सकिने छ ।
—           एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरीका बाहेक अन्य बीमाशुल्क भुक्तानी तरीकाको हकमा बीमालेख प्रारम्भ मिति (Date of Commencement) बाट दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र समर्पण मूल्य तथा कर्जा पाइनेछ ।
१५) बीमाङ्क तथा बोनस रकम भुक्तानि पाउने अवस्था:
क) बीमा अवधि समाप्ति मितिसम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेख अन्तर्गत बीमाङ्क रकम र बीमालेखले आर्जन गरेको बोनस रकम तपसिल बमोजिम भुक्तानी दिइने छ । यसरी भुक्तानी गर्दा आंशिक अवधि भुक्तानी वापत पहिले नै प्रदान गरेको रकम कट्टा गरिने छैन ।
                                                                भुक्तानी अवधि भुक्तानी गरिने रकम
भुक्तानी  अवधि              बीमा अवधि —१२ वर्ष          बीमा अवधि —१६ वर्ष           बीमा अवधि —२० वर्ष
४ वर्षको अन्त्यमा                   बीमाङ्कको ३०%                     बीमाङ्कको २०%               बीमाङ्कको १५%
८ वर्षको अन्त्यमा                   बीमाङ्कको ३०%                     बीमाङ्कको २०%               बीमाङ्कको १५%
१२ वर्षको अन्त्यमा            बीमाङ्कको ४०% र बोनस               बीमाङ्कको २०%              बीमाङ्कको १५%
१६ वर्षको अन्त्यमा                         —                        बीमाङ्कको ४०% र बोनस          बीमाङ्कको १५%
२० वर्षको अन्त्यमा                         —                                        —                       बीमाङ्कको ४०% र बोनस
ख)    बीमालेख चालु रही बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र बीमालेखले आर्जन गरेको नियमानुसारको बोनस रकम एकमुष्ठ भुक्तानी दिइनेछ तर एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरीकामा बीमाङ्कको २.५ गुणाले हुने रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ठ भुक्तानी दिईनेछ । यसरी भुक्तानी गर्दा अवधि भुक्तानी बापत प्रदान गरेको रकम कट्टा गरिने छैन ।

बीमाशूल्क तालिका

बीमा शुल्क गणना-(Code No-27)

+ => बीमा परिचय

जीवन उन्नति बीमा योजना

+ => विशेषताहरु

विशेषताहरुः

जीवन उन्नति बीमाको विशेषताहरू

१)    बीमा योजनाको नाम                 :      जीवन उन्नति बीमा
२)    बीमा योजनाको प्रकार              :      सिमित भुक्तानी धनफिर्ता साबधिक
                                                         जीवन बीमा [Limited Payment Anticipated (Money-back) Endowment Plan] 
३)    न्यूनतम प्रवेश उमेर                 :      १६ वर्ष
४) ऐच्छिक सुविधा प्रवेश उमेर          :      १६ वर्ष
५)    अधिकतम प्रवेश उमेर             :      ५८ वर्ष
६)    बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर      :      ७० वर्ष
७)    अधिकतम बीमा अवधि            :      २० वर्ष
८)    न्यूनतम बीमा अवधि                :      १२ वर्ष
९)    विमाशुल्क भुक्तानि अवधि    :
बीमा अवधि                                   १२ वर्ष                  १६ वर्ष                 २० वर्ष
बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि        एकल वा १० वर्ष      एकल वा १४ वर्ष      एकल वा १८ वर्ष
१०)   न्यूनतम बीमाङ्क रकम             :      रु.५०,०००÷– (पचास हजार मात्र)
११)   अधिकतम बीमाङ्क रकम          :      आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सकिने ।
१२)   बीमाशुल्कमा छुट      :                 
                क) बीमाशुल्क भुक्तानि तरिकाको आधारमा छुट :
                बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा               २ प्रतिशत छुट
                अर्ध–बार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा        १ प्रतिशत छुट
                त्रैमासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा            छुट छैन
                मासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा             थप ५ प्रतिशत
                ख) बीमाङ्क रकमको आधारमा छुटः
                बीमाड्ढ रकम                                            छुट
                रु. ५०१,००० देखि रु.२५,००,००० सम्म          प्रतिहजार ५० पैसा
                रु. २५,०१,००० देखि रु.५०,००,००० सम्म       प्रतिहजार रु.१
                रु. ५०,०१,००० देखि रु.१,००,००,००० सम्म     प्रतिहजार रु.१।५०
                रु. १,००,०१,००० देखि माथि                         प्रतिहजार रु.२
१३) ऐच्छिक सुविधा ः दुर्घटना लाभ, विमाशुल्क छुट सुविधा र अशक्त सुविधा समावेश भएको । यस ऐच्छिक सुविधा मूल बीमालेखको बीमाङ्क बराबर वा अधिकतम्
रु. १,००,००,०० सम्म लिन सकिने ।
                —           दुर्घटना मृत्यु लाभ (ADB)
                                दुर्घटनाको कारणबाट १८३ दिनभित्र बीमितको मृत्यु भएमा दुर्घटना मृत्यु वापत थप ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबर रकम भुक्तानी गरिने छ ।
                —           बीमा शुल्क छुट सुविधा (PWB) तथा अपाङ्ग/अशक्त सुविधा (एत्म्)
                —           दुर्घटनाको कारणबाट तपसिल बमोजिम बीमित शारीरिक अंग/भंग भई अपाङ्ग/अशक्त भएको प्रमाणित भएमा दुर्घटना पश्चात बीमालेखको                                           वार्षिकोत्सव मिति ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबर रकम, मासिक १२० समान किस्तामा अपाङ्ग÷अशक्त बीमितलाई भुक्तानी गरिने छ । साथै                                     दुर्घटना पश्चात बीमालेखको वार्षिकोत्सव मिति देखि बीमालेख अन्र्तगतको तिर्न बाँकी सम्पूर्ण बीमाशुल्क भुक्तानीमा छुट प्रदान गरिने छ र                                           बीमालेख चालु रहिरहने छ ।
                तपसिल
१)    दुबै आँखाको दृष्टि पूर्ण रुपले गुमेमा, वा
२)    नाडी वा सो भन्दा माथि दुवै हात काटिएमा वा सो को स्थायी रुपमा उपयोगिता समाप्त भई काम नलाग्ने भएमा, वा
३)    गोली गाँठो वा सो भन्दा माथि देखि दुवै गोडा काटिएमा वा सो को स्थायी रुपमा उपयोगिता समाप्त भई काम नलाग्ने भएमा, वा
४)    नाडी वा सो भन्दा माथि देखि एउटा हात र गोलीगाँठो वा सो भन्दा माथि देखि एउटा गोडा काटिएमा वा सो को स्थायी रुपमा उपयोगिता समाप्त भई काम नलाग्ने भएमा, वा
५)    एउटा आँखाको दृष्टि पूर्ण रुपले गुमी “नाडी वा सो भन्दा माथि देखी एउटा हात काटिएमा” वा
६)    स्थायी रुपमा तपसिल बमोजिम दैनिक जीवनका ६ गतिविधी मध्ये कम्तीमा कुनै ४ वटा कृयाकलाप कुनै यान्त्रिक उपकरण, विशेष उपकरण (Devices) वा अन्य साधन विना र अरु कसैको सहयोग समेत लिई गर्न असमर्थ भएमा पूर्ण स्थायी असक्त भएको मानिने छ ।
क)    कपडा लगाउन (Dressing): सबै आवश्यक कपडा लगाउन वा फुकाल्न ।
ख)    धुन (Washing): सफा सुग्घर र व्यक्तिगत स्वच्छताको एक पर्याप्त स्तर कायम राख्नको लागि धुन सक्ने क्षमता ।
ग)    खान (Feeding): खाना पाकेपछि वा तयार भएपछि खानाको प्लेट वा कचौराबाट मुखसम्म खाना लग्न सक्ने क्षमता ।
घ)    शौच (Toileting): शौचालयको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था वा आफ्नो मलमुत्रको व्यवस्थापन गरी सन्तोषप्रद व्यक्तिगत स्वच्छता (Hygiene) राख्न सक्ने क्षमता ।
ङ)    गतिशिलता (Mobility): घरभित्र समथर सतहमा एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा आउन जान सक्ने क्षमता ।
च)    स्थानान्तरण (Transferring): ओछ्यान (Bed) बाट सिधा कुर्सी वा ह्विल चेयरमा बस्न र सोको विपरित गर्न सक्ने क्षमता ।
                पूर्ण स्थायी असक्तताको पुष्ट्याईका लागि कम्पनीले आफ्नो कर्मचारी वा मान्यता प्राप्त चिकित्सक खटाई प्रमाणिकरण गर्न सक्ने छ ।
१४) यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरू:–
क)    ऋण तथा समर्पण मूल्य–एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने गरी जारी गरिएका बीमालेखको हकमा बीमा प्रारम्भ मिति (Date of Commencement) को एक वर्ष पूरा भएपछि समर्पण मूल्य र ऋण प्राप्त गर्न सकिने छ ।
—           एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरीका बाहेक अन्य बीमाशुल्क भुक्तानी तरीकाको हकमा बीमालेख प्रारम्भ मिति (Date of Commencement) बाट दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र समर्पण मूल्य तथा कर्जा पाइनेछ ।
१५) बीमाङ्क तथा बोनस रकम भुक्तानि पाउने अवस्था:
क) बीमा अवधि समाप्ति मितिसम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेख अन्तर्गत बीमाङ्क रकम र बीमालेखले आर्जन गरेको बोनस रकम तपसिल बमोजिम भुक्तानी दिइने छ । यसरी भुक्तानी गर्दा आंशिक अवधि भुक्तानी वापत पहिले नै प्रदान गरेको रकम कट्टा गरिने छैन ।
                                                                भुक्तानी अवधि भुक्तानी गरिने रकम
भुक्तानी  अवधि              बीमा अवधि —१२ वर्ष          बीमा अवधि —१६ वर्ष           बीमा अवधि —२० वर्ष
४ वर्षको अन्त्यमा                   बीमाङ्कको ३०%                     बीमाङ्कको २०%               बीमाङ्कको १५%
८ वर्षको अन्त्यमा                   बीमाङ्कको ३०%                     बीमाङ्कको २०%               बीमाङ्कको १५%
१२ वर्षको अन्त्यमा            बीमाङ्कको ४०% र बोनस               बीमाङ्कको २०%              बीमाङ्कको १५%
१६ वर्षको अन्त्यमा                         —                        बीमाङ्कको ४०% र बोनस          बीमाङ्कको १५%
२० वर्षको अन्त्यमा                         —                                        —                       बीमाङ्कको ४०% र बोनस
ख)    बीमालेख चालु रही बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र बीमालेखले आर्जन गरेको नियमानुसारको बोनस रकम एकमुष्ठ भुक्तानी दिइनेछ तर एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरीकामा बीमाङ्कको २.५ गुणाले हुने रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ठ भुक्तानी दिईनेछ । यसरी भुक्तानी गर्दा अवधि भुक्तानी बापत प्रदान गरेको रकम कट्टा गरिने छैन ।
+ => बीमाशूल्क तालिका

बीमाशूल्क तालिका

+ => बीमाशुल्क गणना

बीमा शुल्क गणना-(Code No-27)